Πρόσφατες περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών που βρέθηκαν σε νομικό κενό, έφεραν στην επιφάνεια τη συστημική έλλειψη ενός καθεστώτος προστασίας που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα των παιδιών όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία, η ίση μεταχείριση με κάθε άλλο παιδί. Ο κίνδυνος να στερηθούν τα δικαιώματά τους αυξάνεται και αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους, όταν το ενδεχόμενο απέλασης από την χώρα είναι πλέον ορατό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα καθιστά τα ασυνόδευτα παιδιά ευάλωτα στη βία και εκμετάλλευση, η IRC -μεταξύ άλλων 43 οργανώσεων- ζητά από την ελληνική Πολιτεία να επιληφθεί του προβλήματος και να θεσπίσει ειδική άδεια διαμονής μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτος της ηλικίας τους - παράλληλα με το δικαίωμα για διεθνή προστασία - για τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και για όσα από αυτά ενηλικιώνονται. Η χορήγηση μιας ειδικής άδειας διαμονής είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων παιδιών, σύμφωνη τόσο με τις πρόσφατες εξαγγελίες πολλών θεσμικών παραγόντων όσο και με τις πολιτικές που προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.