Τα παιδιά-πρόσφυγες αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Έχουν πολύπλευρες ανάγκες και θα πρέπει να τους διασφαλίζεται ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον, διαμορφωμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, και να τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Στα παιδιά-πρόσφυγες εντάσσονται και τα ασυνόδευτα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά «τα οποία ζουν μακριά και από τους δύο γονείς ή άλλους συγγενείς και για τα οποία δεν φροντίζει κανένας ενήλικας που, βάσει του νόμου ή του εθιμικού δικαίου είναι υπεύθυνος για αυτά». Τα ασυνόδευτα παιδιά εκτίθενται  σε ιδιαιτέρως αυξημένους κινδύνους βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, χρειάζονται κατάλληλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης και καταγραφής, της επιτροπείας και της νομικής εκπροσώπησης, και της πρόσβασης σε δομές ασφαλούς φιλοξενίας και εξατομικευμένης φροντίδας.
 
Σκοπός της έκθεσης είναι να επισημάνει την ανάγκη να βρεθούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά. Αυτές περιλαμβάνουν την οικογενειακή επανένωση για τα παιδιά των οποίων η οικογένεια βρίσκεται σε άλλα σημεία της Ευρώπης, η μετεγκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ενίσχυση της αναδοχής για μικρότερα παιδιά και το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης  για παιδιά ηλικίας άνω των 16 ετών.