Detta behöver du veta

Klimatförändringarna är inte ett problem som vi kan lämna åt kommande generationer, de katastrofala konsekvenserna är redan här. Världen över upplever vi mer frekventa och intensiva naturkatastrofer samt extremväder som förstör människors förmåga att försörja sig själva. Detta, i kombination med att förändringarna eskalerar våldsamma konflikter, driver miljontals människor på flykt. Läs mer om "klimatflyktingar" nedan.

Vad är klimatförändringar?

Klimatförändringarna syftar generellt på jordens uppvärmning sedan slutet på 1800-talet - en förändring som skett till följd av människans aktiviteter. Det finns överväldigande bevis för att uppvärmningen skett på grund av detta. 

Exempelvis vet forskare att förbränningen av fossila bränslen, som kol, gas och olja, släpper ut växthusgaser i atmosfären. En ökad mängd med växthusgaser, CO2, leder till en snabbare växthuseffekt, som resulterar i ett varmare klimat.

Världens främsta klimatforskare varnar för att jordens medeltemperatur kan fortsätta att stiga med hela sex grader, redan under nästa århundrade. FN:s mellanstatliga
panel för klimatförändringar, IPCC, rapporterar om förändringarna och potentiella åtgärder, i deras IPCC-rapporter.

Vad innebär klimatförändringar?

Den globala uppvärmningen gör extremväder som värmeböljor, torka och översvämningar allt vanligare och intensivare. Perioder av regn eller torka blir i flera fall oförutsägbara, vilket kan omvandla jordbruksmark till öken och driva miljontals människor på flykt. Förändringarna bidrar även till stigande havsnivåer, som riskerar att översvämma kustsamhällen och i vissa fall hela länder. 

En annan konsekvens som stigande temperaturer och förändrade vädermönster för med sig är att sjukdomar kan spridas lättare. Detta kan få katastrofala konsekvenser för samhällen där sjukvården redan är på bristningsgränsen

Läs mer om torka och översvämningar

Vem påverkas mest av klimatförändringarna?

Klimatförändringarna har störst inverkan på människor som lever i fattigdom eller handskas med kriser av olika slag i låg- och medelinkomstländer. Ökningen av extrema väderhändelser i kombination med befintliga konflikter eller andra humanitära nödsituationer gör livet betydligt svårare för krisdrabbade samhällen.

Ett aktuellt exempel är situationen i Afghanistan som under årtionden kämpat med konflikter och ekonomisk oro, samtidigt som hela en miljon afghaner är på flykt till följd av naturkatastrofer. 

Vidare drabbas kvinnor och flickor oproportionerligt hårt av kriser, vilket även stämmer för klimatkriser. 

Läs mer om hur klimatförändringarna driver humanitära kriser eller läs klimatkrisens påverkan i siffror.

Vad är en klimatflykting?

En klimatflykting är en person som tvingats att fly till följd av klimatförändringarna. Till exempel kan det vara människor som förlitar sig på jordbruk i en zon där vädret börjat att bete sig annorlunda, med till exempel uteblivna regnperioder och utbredd torka. Läs mer i vår artikel om 10 av de mest sårbara länderna för klimatkrisen 2023.

Begreppet "klimatflykting" är inte ett internationellt erkänt begrepp. Med andra ord uppfyller inte människor som flyr till följd av klimatet kraven för att räknas som "flykting" enligt FN:s flyktingkonvention. Läs mer: MigrationsverketUNHCR

Hur arbetar RESCUE med klimatkrisen?

RESCUE hjälper sårbara samhällen att anpassa sig och skapar en möjlighet att reagera på det förändrade klimatet. Detta görs genom att kartlägga klimatrisker och utveckla effektiva varningssystem (för tidiga varningar) mot exempelvis extremväder. Vi stödjer även lokala insatser som arbetar med att hantera naturresurer på ett hållbart sätt, till exempel genom att lära ut hur man kan spara på vatten. Insatserna utbildar även människor i hållbara alternativ för försörjning. Vidare så har vi har ett genomgående fokus på kvinnor och flickors behov i alla våra program.  

RESCUE samarbetar också med andra organisationer för att förespråka politiska förändringar för som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi stödjer även initiativ som fokuserar på att minska klimatförändringarnas konsekvenser för sårbara människor.

Slutligen har vi på RESCUE tagit fram en
klimathandlingsplan som syftar till att minska vår organisations egna koldioxidavtryck. Vi har målet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

Vad kan jag göra för klimatet?

Som privatpersoner kan vi uppmuntra våra politiker att ta klimatfrågan på allvar. Det är även viktigt att prata om klimaträttvisa, med tanke på att människor i fattiga länder drabbasoproportionerligt hårt. Miljontals människor är idag på flykt till följd av klimatet och jordbruksmarker riskerar redan att omvandlas till ökenlandskap av förändringarna. En av konsekvenserna av detta är hungersnöd, som RESCUE arbetar med dagligen. 

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s arbete med klimatförändringarna och ge akut hjälp till krisdrabbade samhällen i mer än 40 länder världen över.