International Rescue Committee (RESCUE) finns på plats och hjälper människor i katastrofer och konflikter över hela världen. RESCUE startade i oktober 2019 i Sverige men har funnits och verkat globalt sedan 1933. 

RESCUE Sverige är en svensk insamlingsstiftelse med konsoliderad ekonomi med International Rescue Committee Inc.

Under 2021 hjälpte vi 31,5 miljoner människor i katastrofer och konflikter över hela världen. Som en del av vårt arbete gav vi 2,7 miljoner människor tillgång till rent vatten och mer än 155 000 barn behandling av akut undernäring.

Under 2021 samlade RESCUE globalt totalt in 10,9 miljarder kronor (980 miljoner USD). 87% gick direkt till vårt arbete för att hjälpa människor på flykt och samhällen drabbade av konflikter. Resterande gick till administration och insamling. Nedan kan du se RESCUEs globala finansiella rapporter och årsredovisningar.

Årsredovisning

Tack vare våra generösa givare kan miljontals människor i kris ta del av vårt och våra samarbetspartners arbete.

Här hittar du RESCUE Sveriges årsredovisningar: 


Om du är nyfiken på RESCUEs globala årsredovisning hittar du dem här: 2016, 201720182019, 20202021, 2022.  

Effektrapporter

Giva Sveriges medlem­mar är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitet­skod. En re­vi­sor granskar att medlem­marna föl­jer kvalitet­sko­den. Ko­den in­nehåller rik­tlin­jer och principer för god sed kring hur varje or­gan­i­sa­tion sät­ter upp mål och bedriver sin verk­samhet, både in­ternt och gen­te­mot gi­vare, samt i vilken ut­sträck­n­ing or­gan­i­sa­tio­nen upp­fyller målen. I en­lighet med kvalitet­sko­den up­prät­tas en effektrapport varje år.