International Rescue Committee (RESCUE) stöttar människor vars liv och försörjning raserats av konflikt, katastrof eller klimatkris. 

RESCUE har funnits och verkat globalt sedan 1933. Vi finansieras av gåvor från privatpersoner samt av regeringar, företag, institutioner och organisationer. Bland dessa ingår exempelvis Sida, EU och FN. I slutet av 2019 öppnade RESCUE ett kontor i Stockholm.

Så använder vi pengarna

Vi eftersträvar effektivitet av varje resurs inom vår organisation. Hela 87 procent av våra intäkter går till humanitära insatser runt om i världen. Vi har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Varifrån kommer pengarna?

RESCUE samarbetar med och tar emot finansiering av regeringar, institutioner och organisationer som FN och EU. Vi har ett globalt nätverk av företag som både stödjer oss ekonomiskt samt genom kunskap och engagemang.

Av avgörande betydelse är också de miljontals privatpersoner runt om i världen som bidrar till vår verksamhet genom aktivt stöd och regelbundna gåvor. Intäkterna för RESCUE Sveriges del kommer till över 95% från månadsgivare.

Ett av RESCUE Sveriges huvudfokus är att bygga en stark bas av regelbundna givare för att finansiera verksamheten med långsiktiga stabila intäkter från den svenska allmänheten, och även genom bidrag och partnerskap medstiftelser och företag.

Under 2023 bidrog våra givare i Sverige med 43,3 miljoner kronor. RESCUE är också sedan 2011 en av Sidas strategiska partnerorganisationer för humanitärt bistånd, vilket etablerades via vårt kontor i Storbritannien. Ett syfte med vår närvaro i Sverige är att utveckla vårt samarbete med Sida. 

Vad är det som kostar?

RESCUE:s kostnader består av vår programverksamhet, det vill säga vårt humanitära arbete, samt kostnader för insamling och administration.

Programverksamhet avser RESCUE:s humanitära arbete i över 50 länder runt om i världen. År 2022 gick 87% direkt till vårt arbete för att hjälpa människor på flykt och samhällen drabbade av konflikter.

Administration avser kostnader för exempelvis hyra, administrativa system och vissa personalkostnader.

Insamling avser kostnader för den personal och de aktiviteter som behövs för att samla in gåvor från privatpersoner och företag.

Våra administrations- och insamlingskostnader ligger på 13 procent totalt. Sådana kostnader är nödvändiga för att pengarna till programverksamheten ska nå fram och göra skillnad.

För full redovisning av intäkter och kostnader, se våra årsredovisningar längre ner på sidan.

Vi genomför noggranna kontroller, nationellt och internationellt

RESCUE har ett 90-konto och granskas därmed av Svensk Insamlingskontroll. Och som medlem i GIVA Sverige följer vi GIVA Sveriges kvalitetskod och innehar därigenom även märkningen Tryggt givande. Märkningen garanterar att vi står för kvalitet och professionalitet i vår verksamhet samt bedriver insamling av gåvor på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.

Vill du vara med och bidra till vårt arbete?

Tack vare våra givare kan vi fortsätta stötta människor i katastrofer och konflikter över hela världen. RESCUE arbetar i över 50 länder runt om i världen, både med humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Under 2022 nådde vår hjälp fram till 32,9 miljoner människor –här är några exempel på vad RESCUE åstadkommit under det året: 

  • Utfört över 8 miljoner primärvårdsbesök
  • Behandlat 560 066 personer mot undernäring
  • Byggt eller renoverat vattenpumpar eller stationer som gav 3,5 miljoner människor tillgång till rent vatten
  • Givit psykosocialt stöd till 43 814 kvinnor som utsatts för våld
  • Bidragit till att 1,4 miljoner människor i krisdrabbade områden har fått kontantstöd eller kuponger

Vill du vara med och bidra? Ge en gåva för att stödja RESCUE:s arbete i över 50 länder i hela världen.

Har du frågor om att bli månadsgivare eller att ge en engångsgåva? Läs mer hos RESCUE:s Givarservice.

Noggrann kontroll

Vår verksamhet granskas och kontrolleras både internt och externt för att säkerställa att gåvor och bidrag används så effektivt som möjligt. Vi ser även till att vår verksamhet bedrivs utifrån fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

Svensk Insamlingskontroll

RESCUE Sveriges insamling sker via 90-konto, som utfärdas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel för att du som givare ska vara säker på att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.

Giva Sverige

RESCUE är medlemmar i Giva Sverige, som är branschorganisationen för tryggt givande. Det betyder att du som givare kan vara trygg med att vi förvaltar din gåva på ett bra sätt. Märkningen Tryggt givande garanterar att vi står för kvalitet och professionalitet i vår verksamhet samt bedriver insamling av gåvor på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.

Vi tillämpar Givas etiska kvalitetskod för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. En revisor granskar att medlemmarna följer kvalitetskoden. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med kvalitetskoden upprättas en effektrapport varje år, som beskriver vår verksamhet och nyttan givarnas pengar gör.

Intern kontroll

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår verksamhet bedrivs effektivt i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk. RESCUE:s aktiva policys (inköpspolicy, hållbarhetspolicy etc.) utgör en central del i hur vi kontrollerar vår verksamhet.

Eventuella överträdelser av RESCUE:s riktlinjer kan rapporteras på flera olika sätt, inklusive via vår visselblåsningsfunktion.

RESCUE:s verksamhet i Sverige granskas årligen av en auktoriserad revisor. Därutöver har RESCUE ett stort antal institutionella givare, som EU och FN, samt en rad olika regeringar, som var och en utför omfattande revisioner av vår verksamhet årligen.

Hur vi förebygger korruption

Korruption inom humanitära insatser, både på huvudkontorsnivå och projektnivå, underminerar syftet med humanitär hjälp. Vi arbetar därför förebyggande för att motverka korruption, vi har interna funktioner som granskar vår verksamhet och använder metoder för att vara transparenta på alla nivåer, både internt liksom gentemot givare och allmänheten.

All personal inom RESCUE är skyldiga att följa och upprätthålla vår nolltoleranspolicy mot mutor och korruption, vilket även innefattar en skyldighet att rapportera överträdelser och misstankar om brottslig verksamhet.

Visselblåsning – rapportera överträdelser

Det ska vara tryggt att rapportera misstänkta överträdelser mot lagar och/eller RESCUE:s regler och riktlinjer som finns nedtecknade i vår uppförandekod The IRC Way. Anmälan kan göras på flera olika sätt, inklusive anonymt via visselblåsarfunktionen. Genom att ha en visselblåsarfunktion ökar chansen att tidigt upptäcka oegentligheter och risker för överträdelser, för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder.

För att säkra visselblåsningsfunktionens oberoende hanteras den av tredje part, Ethics Point. Tjänsten finns tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Gör din anmälan online (eng)

Gör din anmälan via telefon (eng)

Årsredovisningar och effektrapporter

RESCUE ger varje år ut rapporter som inkluderar årsredovisning, verksamhetsberättelse, effektrapport och hållbarhetsrapport. Rapporterna visar hur verksamheten ger resultat för människor i kris och konflikt. Här redovisas också våra intäkter och kostnader, samt information om hur vi arbetar för att ta ansvar över varje ekonomisk och mänsklig resurs. 

Årsredovisningar

RESCUE Sverige har brutet räkenskapsår från 1 oktober till 30 september. För varje räkenskapsår avges årsredovisning, innefattande resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Här hittar du RESCUE Sveriges årsredovisningar:  

RESCUE:s globala årsredovisningar finns tillgängliga här: 20232022202120202019201820172016.

Effektrapporter

I enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod upprättas en effektrapport varje år. Effektrapporten syftar till att ge en bättre inblick i vårt arbete, våra mål och framför allt resultatet och effekterna av det vi gör.