Vad gör RESCUE?

Genom våra program får människor drabbade av konflikter och katastrofer information om sina rättigheter och kunskaper om hur de kan ta kontroll över sin situation. För att stärka rättigheterna för människorna vi arbetar för driver vi också påverkansarbete gentemot makthavare och beslutsfattare.  

En RESCUE-medarbetare visar en kvinna en app som ger information till personer på flykt.

Så jobbar RESCUE med kunskapshöjande insatser för människors rättigheter:


 • Genom vårt program Signpost förser vi människor som flyr och samhällen i kris med information om resvägar, var det finns gränsövergångar, vårdcentraler och boenden för flyktingar. 
   
 • Våra program utformas för att särskilt nå fram till marginaliserade grupper som ofta drabbas hårdast under kriser och exempelvis löper störst risk att utsättas för könsbaserat våld.
En kvinna i Uganda talar inför en grupp människor

Så jobbar RESCUE med att inkludera kvinnor i beslutsfattande:


 • Arbetar med lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnoledda organisationer, som spelar en avgörande roll i humanitära insatser då de har mest kunskap om de lokala strukturerna och vilka utmaningar kvinnor har i den specifika kontexten.
   
 • Genomför kompetensstärkande insatser för kvinnor och flickor, till exempel programmet Girl Shine där tonårsflickor i ett flyktingläger i Etiopien fått lära sig om ledarskap och beslutsfattande.  
Två kvinnor i Libyen håller i en presentation

Så bedriver RESCUE påverkansarbete gentemot makthavare och beslutsfattare för att stärka människors rättigheter:


 • Arbetar för att tillgodose kvinnors och flickors behov, inklusive i de mest fattiga och sårbara länderna, genom att kvinnor och flickor själva deltar i utformningen och implementeringen av biståndsinsatser som Sverige stödjer.
   
 • Arbetar för att innovativa lösningar baserade på forskning och lokal kunskap (inom exempelvis behandling av undernäring bland barn) ligger till grund för biståndsinsatser som Sverige stödjer. 
   
 • Arbetar för att Sverige som EU-land har ett humant och säkert flyktingmottagande, genom att bl.a. möta sina åtaganden för vidarebosättning.