Mäns våld mot kvinnor ökar under krig, kriser och katastrofer. RESCUE prioriterar flickor och kvinnor i alla våra insatser och vi har över 25 års erfarenhet av att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor. Här har vi samlat 10 sätt för världen att stoppa mäns våld mot kvinnor – och hur du kan hjälpa till. 

I Sydsudan leder RESCUE:s medarbetare Tabetha en workshop med flickor och kvinnor.
RESCUE:s medarbetare Tabetha leder en workshop med flickor och kvinnor i Sydsudan. Hennes team har även engagerat och utbildat män i jämställdhetsfrågor.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

10 sätt att förhindra mäns våld mot kvinnor 

1. Öka biståndet för att förhindra våld mot kvinnor

För att stoppa könsbaserat våld krävs både politisk vilja och ekonomiska resurser. En alltför liten del av det totala humanitära biståndet i världen går till insatser för att förhindra våld mot kvinnor och stödja de som drabbas. Under 2023 fick insatser mot könsbaserat våld inte ens en tredjedel av de resurser som behövdes, enligt siffror från FN.  

Även vi i Sverige kan göra skillnad globalt. Sveriges regering bör främja jämställdhet inom alla humanitära insatser. Genom att öka biståndet till lokala kvinnorättsorganisationer samt prioritera insatser som stödjer och skyddar våldsutsatta kvinnor – såsom RESCUE:s arbete med trygga platser – bidrar vi till en tryggare värld för flickor och kvinnor.  

I Bangladesh driver Razia Sultana ett kvinnocenter i ett flyktingläger. På bilden sitter hon i ett tält och pratar med en kvinna och ett barn.
Rohingya-aktivisten och advokaten Razia Sultana driver ett kvinnocenter i flyktinglägret Ukhiya i Bangladesh, där hon utbildar kvinnor i vad de har för rättigheter.
Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

2. Låt flickor gå kvar i skolan

Flickors skolgång är en viktig del för att uppnå jämställdhet och utveckling i världen. Skolan kan även fungera som en säker och trygg plats att vistas på. Men det finns många hinder kvar för flickors utbildning som kan leda till att de tvingas avbryta sin skolgång, däribland barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Framför allt är risken stor under kriser, då fler flickor riskerar att bli bortgifta. Flickor kan även förväntas ta ett större ansvar i hemmet än pojkar och deras skolgång prioriteras inte lika högt.  

I Väst- och Centralafrika är andelen flickor som tvingas in i barnäktenskap störst – nära 4 av 10 flickor – enligt siffror från Unicef.  

RESCUE arbetar med flickors skolgång på flera plan. Våra insatser stödjer unga flickor med utbildning och syftar även till att sprida kunskap om vikten av unga flickors skolgång.  

Maryama och hennes klasskompisar sitter vid ett bord i ett klassrum i Niger.
Maryama, 15 år, tillsammans med sina klasskompisar. Maryama drömmer om att bli journalist och har deltagit i ett utbildningsprogram som RESCUE stödjer i Niger, där barn får lära sig att läsa och räkna.
Foto: Mamadou Diop för RESCUE

3. Erbjuda vård och stöd

Det är avgörande att det finns instanser i samhället som stödjer och skyddar våldsutsatta. RESCUE erbjuder sjukvård i form av exempelvis traumabehandling och akut mödravård – men även psykosocialt stöd, som är en viktig del i läkandeprocessen efter våld.  

Bland RESCUE:s insatser finns program för att rehabilitera kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. På våra trygga platser för läkning och lärande kan flickor och kvinnor få mentalt stöd, samtal kring teman som reproduktiv hälsa, självkänsla och beslutsfattande samt gruppstärkande aktiviteter.

RESCUE:s medarbetare sitter på golvet och pratar med två tjejer under en aktivitet i Libanon, där flickor och kvinnor får stöd.
I Libanon, på en av RESCUE:s trygga platser, får flickor och kvinnor möjlighet att prata om och uttrycka sina känslor. RESCUE:s medarbetare Diana hjälper systrarna Ameera* och Ruqaya* under aktiviteten.
Foto: Dalia Khamissy för RESCUE

 

4. Förbättra kvinnors ekonomiska status

Ekonomisk marginalisering av kvinnor minskar deras friheter och möjligheter. Inte minst under konflikter, kriser och på flykt förvärras ofta kvinnors ekonomiska status.  

För att höja kvinnors status i hemmet och i samhället är det viktigt att ge kvinnor ekonomiska möjligheter. RESCUE erbjuder bland annat yrkesutbildningar samt stödjer småföretag i krisdrabbade områden. Läs till exempel om Rehab som flytt från Syrien och har startat ett skrädderi med hjälp av RESCUE:s program. 

När kvinnor i krisdrabbade områden får tillgång till pengar ökar deras frihet att fatta egna beslut. Därför erbjuder vi även kontantstöd till kvinnor, så att de själva kan prioritera sina behov. 

5. Ge kvinnor inflytande i samhället

Kvinnor och flickor kan vara kraftfulla aktörer för förändring – men deras röster hörs sällan. Kvinnor är underrepresenterade på ledarpositioner och åsidosätts ofta när humanitära insatser planeras. 

RESCUE sätter alltid flickor och kvinnor i fokus i våra insatser. Vi arbetar med normbrytande lösningar för att skapa mer jämställda samhällen. Ett exempel är RESCUE:s program Girl Shine, där tonårsflickor i ett flyktingläger i Etiopien fått lära sig om ledarskap och beslutsfattande.

En kvinna i Somalia håller i en megafon och talar till en grupp kvinnor.
Zainab har flytt från Somalia och är med i en kvinnokommitté i flyktinglägret Helowyn i Etiopien. Hon arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och trygga platser.
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Det är helt avgörande att flickor och kvinnor med olika bakgrunder inkluderas i beslutsfattande på alla nivåer. Det säkerställer jämställdhet och främjar mer inkluderande samhällen. 

6. Engagera män i kampen mot mäns våld mot kvinnor

För att det ska ske en förändring måste män engageras i kampen för jämställdhet. Destruktiva föreställningar om män respektive kvinnor är ofta djupt rotade i våra attityder och beteenden. RESCUE arbetar därför med att synliggöra och förändra skadliga normer kring manlighet, kön och makt genom kunskapshöjande insatser.  

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.
I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stödjer RESCUE kvinnogruppen Togoletta. Gruppen involverar även män och förser dem med utbildning och rådgivning om kvinnors rättigheter.
Foto: Esther Mbabazi för RESCUE

Under 2022 deltog totalt 1,7 miljoner personer, varav 579 860 män, i RESCUE:s kunskapshöjande aktiviteter för att öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor.   

Så kan du göra världen tryggare för kvinnor och flickor 

7. Gör din röst hörd

Använd din demokratiska rättighet för att påverka våra folkvalda politiker. Det kan göras både lokalt, nationellt och på EU-nivå. Du kan till exempel skriva under digitala upprop för att påverka politiker att fokusera på våld mot kvinnor. Dessutom kan du kräva ökat bistånd till insatser mot mäns våld mot kvinnor och flickor, samt till insatser som hjälper våldsutsatta att återhämta sig.  

Genom att ställa krav på att regeringar, beslutsfattare och humanitära organisationer arbetar för jämställdhet visar vi att det är en viktig fråga som bör prioriteras.

Flera kvinnor står på rad efter varandra i Sydsudan.
På RESCUE:s kvinnocenter i Kanyhial, Sydsudan, erbjuds kvinnor bland annat psykosocialt stöd och kunskaper i kvinnors rättigheter.
Foto: Raissa Karama Rwizibuka för RESCUE

8. Sprid kunskap om mäns våld mot kvinnor

Ju mer vi lär oss om våld mot kvinnor, desto fler verktyg får vi för att stoppa våldet. Du kan själv lära dig mer om könsbaserat våld via till exempel humanitära organsationer, men även via internationella och nationella kunskapsbanker. Nationellt centrum för kvinnofrid samlar flera resurser om våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv.  

Dela gärna med dig av din kunskap med personer i din omgivning eller på sociala medier – på så sätt kan vi skapa en större medvetenhet om våld mot kvinnor och hur vi tillsammans kan stoppa det.  

9. Engagera dig

Det finns många sätt att engagera sig för jämställdhet i praktiken. Du kan exempelvis kontakta lokala kvinno- och tjejjourer för att ta reda på hur du bäst stödjer deras arbete.  

Under året pågår dessutom flera kampanjer som belyser den bristande jämställdheten. Den 8 mars infaller internationella kvinnodagen och den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. I många städer anordnas då manifestationer eller andra evenemang för kvinnors rättigheter som du kan delta i. 

En kvinna skriver på ett plakat "Break the barriers holding women down."
Genom att uppmärksamma frågor som rör jämställdhet kan vi alla hjälpa till att göra världen till en tryggare plats för flickor och kvinnor.
Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

10. Stötta de som arbetar för att stoppa våld mot kvinnor 

Stöd organisationer som arbetar med våldsutsatta, liksom organisationer som arbetar för att åtgärda grundorsaken till våldet - bristen på jämställdhet.  

En gåva till RESCUE bidrar till vårt globala arbete med att förhindra mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnoledda organisationer runt om i världen, vilka spelar en avgörande roll i humanitära insatser. De känner till de lokala strukturerna och är ofta de första att ge effektiv vård och stöd för kvinnor och flickor som drabbats av könsrelaterat våld i konflikter.   

Ge en gåva och stöd RESCUEs arbete i över 40 länder i världen.

*Pseudonym för att skydda personliga uppgifter.