Mäns våld mot kvinnor och flickor förekommer i alla världens samhällen och tar många former. Detta våld kränker mänskliga rättigheter och måste upphöra. 

RESCUE har arbetat med könsbaserat våld sedan 1996, vilket innebär att vi har över 25 års erfarenhet.

Vi ser i vårt arbete hur konflikter och naturkatastrofer ökar risken för könsbaserat våld och därför är det otroligt viktigt att vi agerar för att förebygga våldet innan det sker – och att vi stödjer de kvinnor som drabbas.

Läs mer om mäns våld mot kvinnor – och vad vi kan göra för att förhindra det.

Vad är könsbaserat våld?

Könsbaserat våld (KBV) är ett begrepp för övergrepp som begås mot en persons vilja, våldet grundar sig i maktobalansen mellan kvinnor och män. Detta gäller i alla sammanhang, och inte bara vid kris och konflikt.

FN definierar våld mot kvinnor som ’varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat.’

Våld mot kvinnor 

Över en tredjedel av alla kvinnor och flickor i världen kommer någon gång under sitt liv uppleva någon form av våld. Men andelen är högre vid nödlägen, konflikter och kriser, då utsatthet och risker är högre och den trygghet som familj, samhälle och det juridiska systemet vanligtvis erbjuder brister.

Skadan könsbaserat våld orsakar kan vara såväl synlig som osynlig och begreppet inkluderar även hot om våld. Könsbaserat våld kan manifestera sig på många olika sätt. Det kan vara:

Fysiskt våld såsom misshandel eller slaveri; emotionellt och psykologiskt våld såsom verbal misshandel eller frihetsberövande; sexuella övergrepp såsom våldtäkt; skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap och kvinnlig könsstympning; socioekonomiskt våld såsom undanhållande av resurser; och sexuella trakasserier, utnyttjande och annan misshandel och vanvård.

Våld mot kvinnor: Två kvinnor sitter på golvet och skriver en skylt.
Femtonåriga Nur Jahan besöker ett kvinnocenter som drivs av Razia Sultana som informerar rohingya-kvinnor om deras rättigheter. Hon arbetar outtröttligt för att se till att skyldiga inom Myanmars militär ställs inför rätta för deras brott, i synnerhet för de tusentals våldtäkter mot kvinnor som begåtts.

Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

Vad är våld i nära relationer (VNR)?

Våld i nära relationer (VNR), partnervåld eller våld i hemmet, är allt för vanligt förekommande former av våld mot kvinnor och flickor. Dessa termer avser allt skadligt beteende från en nuvarande eller före detta partner. Detta inkluderar fysiskt våld, sexuellt tvång, psykologisk misshandel och kontrollerande beteenden.

FN rapporterar att en av fyra kvinnor i världen har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner minst en gång i livet, och undersökningar RESCUE har gjort visar att det är den vanligaste typen av våld mot kvinnor och flickor i humanitära sammanhang.

Vilka är mest utsatta?

Könsbaserat våld kan drabba vem som helst. Dock drabbar det kvinnor och flickor i oproportionerligt mycket. Kvinnor i krisdrabbade områden är alltså särskilt utsatta på grund av både sitt kön och situationen de befinner sig i.

Kvinnor och flickor från flera marginaliserade grupper löper större risker att utsättas för könsbaserat våld på platser där bristande jämställdhet och andra former av förtryck förekommer.

Särskilt utsatta grupper är exempelvis:

Forskning har visat att tonårsflickor löper extra stor riskatt glömmas bort under kriser då de kan falla mellan stolarna för insatser som riktar sig mot barn och de som riktar sig mot vuxna kvinnor.

Två unga flickor håller varandra i händerna i Jemen.
Två unga flickor från Jemen som deltar i Girl Shine-programmet. Girl Shine har utformats för att förbättra förhindrandet av och svaret på det våld som tonårsflickor utsätts för i humanitära sammanhang.
Foto: Will Swanson för RESCUE

Vad orsakar könsbaserat våld i krisdrabbade områden?

Oavsett om det är konflikter eller naturkatastrofer så blir det könsbaserade våldet mot kvinnor och flickor mer frekvent och brutalt under humanitära kriser.

En undersökning från RESCUE visar att 73 procent av kvinnor som bor i några av de mest försummade krisdrabbade områdena uppgav att våld i hemmet hade blivit vanligare, 51 procent nämnde sexuellt våld och 32 procent upplevde att antalet barn- och tvångsäktenskap ökade med Covid-19 pandemin.

Till exempel har Afghanistan drabbats av flera årtionden av krig, kronisk fattigdom och naturkatastrofer – och kvinnor och barn drabbas i allt större utsträckning hårdast av det våld som följer.

En kvinna kollar in i kameran medans hon håller i sitt spädbarn.
Kvinnor och barn står inför ökade risker för våld och utnyttjande.
Foto: Stefanie Glinski för RESCUE

Detta beror till stor del på att samma förhållanden som bidrar till konflikter och tvångsförflyttning även leder till ökat könsrelaterat våld. Till exempel:

 1. Fattigdom

En undersökning från What Works fann att när familjer tvingas in i fattigdom blir skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap vanligare. Unga flickors skolgång avbryts för att gifta bort dem, för att hjälpa till i hemmet eller för att börja jobba. Arbetslöshet och ekonomiska svårigheter i hemmet kan också leda till ökat våld i nära relationer.

2. Kollapsande samhällsfunktioner

Om samhällsstrukturen och rättsstaten kollapsar kan våldsutsatta kvinnor plötsligt stå utan de sociala program som annars kan stötta och skydda dem. Det kan även resultera i att kvinnor och flickor behöver ta sig långa sträckor för att få tag på mat, vatten eller bränsle, vilket ytterligare ökar risken för sexuella övergrepp.

3. Konflikter och krig

Det stigande antalet konflikter i världen bidrar till en ökning av konfliktrelaterat sexuellt våld. Utan en fungerande rättsstat begås detta våld ofta utan risk för påföljder och väpnade styrkor kan exempelvis använda våldtäkt som ett vapen. Sexslaveri, tvångsprostitution, påtvingad graviditet, abort och sterilisering, tvångsäktenskap är andra exempel på konfliktrelaterat sexuellt våld.

4. Kvinnliga flyktingar

Kvinnor som bor i flyktingläger eller andra tillfälliga boenden kan också vara mer utsatta på grund av bristande säkerhet. Detta kan vara till exempel att dörrar till badrum och toaletter saknar lås, könsneutrala toaletter och andra faciliteter samt otillräcklig belysning. De kan även tvingas hitta nya sätt att försörja sig, vilket kan leda till ökad risk för förslavning och utnyttjande.

Dessutom är tvångsförflyttade kvinnor och flickor i krisdrabbade områden ofta mer osynliga. Ibland exkluderas de från undersökningar och rapporter, vilket leder till att de inte får den hjälp de behöver.

Effekter av könsbaserat våld

Våld mot kvinnor har långvariga effekter på de som överlevt det, och deras familjer. Konsekvenserna kan vara allt från fysisk skada till långvarigt känslomässigt lidande och dödsfall. Våldtäkt och sexuella övergrepp kan resultera i oönskade graviditeter, komplikationer under graviditeten och födseln, samt könssjukdomar som hiv. 

De sociala och ekonomiska effekterna av könsrelaterat våld kan leda till förlorad försörjning och på lång sikt ökad ojämställdhet. Att anmäla könsrelaterat våld eller att söka hjälp kan leda till ytterligare hot om våld, socialt stigma och utfrysning. Könsrelaterat våld hindrar också kvinnor och flickor från att få tillgång till andra livsviktiga tjänster såsom mat, tak över huvudet och vård.

Kriser är inga kortvariga händelser. Klimatrelaterade katastrofer kan leda till upprepade kriser och många kvinnor och flickor som tvångsförflyttas kan tvingas bo i tillfälliga boenden i flera år.

Detta innebär att kvinnor och flickor utsätts för risken för könsbaserat våld och konfliktrelaterat sexuellt våld under längre perioder, vilket hämmar kvinnors motståndskraft och egenmakt på lång sikt.

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.
In the Bidi Bidi refugee settlement in Uganda, the IRC-supported Togoletta women’s group involves men in their education and counseling services because they believe men need to learn more about women’s rights.
Foto: Esther Mbabazi/IRC

Förhindra våldet

Trots att könsbaserat våld har allvarliga och ibland dödliga effekter, prioriteras det inte tillräckligt vid humanitära insatser. Under 2021 fick KRV-insatser endast 28 procent av det bistånd som behövs, vilket är den lägsta siffran på fyra år och en minskning från 32 procent år 2020.

Vår artikel om tio sätt för att motarbeta våldet mot kvinnor och barnlägger fram flera åtgärder makthavare kan vidta för att bekämpa våldet i krissammanhang. Dessa inkluderar:

En ung flicka skriver i sin anteckningsbok i ett klassrum.
A young girl learning at an IRC-supported Safe Healing and Learning Space.
Foto: Stefanie Glinski/IRC

Vad gör RESCUE?

RESCUE prioriterar kvinnors och flickors behov i alla våra insatser. Vi jobbar för att främja våldsutsatta kvinnors motståndskraft och värdighet i krisdrabbade områden i över 45 länder. Under 2021 utbildade vi nära 16 000 personer i hur man hjälper personer som utsatts för könsbaserat våld.

RESCUE ger livsviktig vård, hjälper till att hantera ärenden av könsbaserat våld, och ger psykologiskt stöd till överlevande, bland annat genom att tillhandahålla trygga platser