Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem världen över och tar många olika former. En tredjedel av alla kvinnor drabbas någon gång under sitt liv. Men risken för könsbaserat våld är ännu högre under nödlägen. Därför har RESCUE alltid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor.  

Under krig, kriser och katastrofer ökar risken för mäns våld mot kvinnor. Utsattheten är särskilt stor för kvinnor på flykt. Även våld i hemmet ökar under humanitära kriser.  

Läs mer om vårt arbete för att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor.  

Flera kvinnor sitter på golvet och lär sig att göra traditionellt hantverk på en trygg plats för kvinnor och flickor i Etiopien.
Miski Mohammed och hennes grannar lär sig att göra traditionellt hantverk på en trygg plats för kvinnor och flickor i Deder, Etiopien. Centret erbjuder program och psykologiskt stöd för kvinnor och flickor i alla åldrar.
Foto: Luna Vieira för RESCUE

Våld mot kvinnor

Den absolut vanligaste formen av könsbaserat våld är mäns våld mot kvinnor eller flickor.  

FN definierar våld mot kvinnor som ’varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat.’

Vad är könsbaserat våld?

Könsbaserat våld, eller genusbaserat våld, är övergrepp som begås mot en persons vilja där våldet grundar sig i maktobalansen mellan kvinnor och män. Det är framför allt kvinnor som drabbas av könsbaserat våld. Därför är det även vanligt att hänvisa till “mäns våld mot kvinnor”, men alla kan vara offer eller förövare.  

Könsbaserat våld kan vara fysiskt våld, såsom misshandel eller slaveri. Det kan också vara emotionellt och psykiskt våld, såsom verbal misshandel eller frihetsberövande. Andra exempel är sexuella övergrepp och trakasserier, barnäktenskap, kvinnlig könsstympning, socioekonomiskt våld och annan misshandel.  

RESCUE har arbetat med könsbaserat våld sedan 1996, vi har över 25 års erfarenhet av att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor.  

En mamma poserar med hennes dotter i Jamjang, Sydsudan.
Nyanibioch Arop, 42, tillsammans med en av hennes döttrar i Jamjang, Sydsudan.

Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Varför ökar våld mot kvinnor under kriser och katastrofer?  

Som tidigare nämnts blir mäns våld mot kvinnor mer frekvent, men även mer brutalt, under kriser. Kvinnor riskerar då att förlora det skyddsnät som de tidigare har haft. Fattigdom, kollapsade samhällsfunktioner, konflikter och krig kan vara bidragande faktorer. Kvinnor och flickor på flykt utsätts också för större risker i samband med långa resor och tillfälliga boenden.  

Fattigdom 

Kriser och fattigdom kan leda till att barnäktenskap blir vanligare. Unga flickor tvingas att sluta skolan och gifts bort. Under covid-19 pandemin ökade barn- och tvångsäktenskap, liksom våld i nära relationer. Faktum är att våld i hemmet ofta blir en konsekvens av humanitära kriser.  

Konflikter och krig  

Under konflikter och krig förekommer konfliktrelaterat sexuellt våld. Till exempel kan väpnade styrkor använda våldtäkt som ett vapen. Sexslaveri, tvångsprostitution, påtvingad graviditet, abort och sterilisering är andra exempel på konfliktrelaterat våld. 

Två unga flickor håller varandra i händerna i Jemen.
Två unga flickor från Jemen som deltar i Girl Shine-programmet. Girl Shine har utformats för att förbättra förhindrandet av och svaret på det våld som tonårsflickor utsätts för i humanitära sammanhang.
Foto: Will Swanson för RESCUE

För ett samhälle kan en kris också leda till att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus slutar att fungera. Det kan innebära att sociala program som skyddar kvinnor inte längre kan erbjuda sina tjänster, vilket lämnar våldsutsatta kvinnor i ännu svårare lägen.  

Kvinnor och flickor på flykt  

Det är vanligt att flyktingläger eller andra tillfälliga boenden har bristande säkerhet. Dörrar till badrum och toaletter kan sakna lås eller belysning. Till följd av detta är kvinnor och flickor särskilt utsatta. Att vara på flykt leder även till förlorade försörjningsmöjligheter vilket i sin tur ökar risken för både utnyttjande och förslavning.  

Vilka löper störst risk för könsbaserat våld?

Könsbaserat våld drabbar främst kvinnor och flickor. Marginaliserade grupper är mer utsatta, vilket kan bero på större sårbarhet och beroendeställning till förövare.Tonårsflickor är även en särskilt utsatt grupp. De riskerar nämligen att falla mellan stolarna för humanitära insatser som i första hand riktas mot barn eller kvinnor.  

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stödjer RESCUE en kvinnogrupp.
I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stödjer RESCUE en kvinnogrupp. Gruppen involverar även män och förser dem med utbildning och rådgivning om kvinnors rättigheter.
Foto: Esther Mbabazi/IRC för RESCUE

Särskilt utsatta grupper för könsbaserat våld: 

Hur förebygger RESCUE våld mot kvinnor? 

RESCUE arbetar för att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor i krisdrabbade områden i över 40 länder. Vi förser kvinnor med trygga platser som kan erbjuda dem skydd och säkerhet. Vi erbjuder vård, bland annat traumavård för kvinnor som drabbats av könsbaserat våld. På ett mer förebyggande plan arbetar vi samtidigt med utbildning och ekonomisk egenmakt. Utöver det fokuserar vi på att samarbeta med lokala och kvinnoledda organisationer.   

En ung flicka studerar på en av RESCUE:s trygga platser för återhämtning och utbildning.
En ung flicka studerar på en av RESCUE:s trygga platser för återhämtning och utbildning.
Foto: Stefanie Glinski för RESCUE

Akuta och långsiktiga insatser  

I många fall finns RESCUE på plats både före, under och efter en kris. Våra insatser prioriterar alltid kvinnor och flickor och anpassas efter de lokala behoven.  

Mer akuta insatser inkluderar att erbjuda kvinnor trygga platser, sjukvård i form av exempelvis traumabehandling, akut mödravård och rådgivning. Mer långsiktiga insatser kan i sin tur vara kunskapshöjande program om könsbaserat våld eller om vikten av att unga flickor går i skola. Gällande ekonomisk egenmakt kan vi också erbjuda kontantstöd, program för yrkesutbildningar och stöd till kvinnliga småföretag.  

En kvinna serverar te på hennes restaurang i Nyal, Sydsudan. Hon har fått ekonomiskt stöd av RESCUE för att starta en restaurang.
Nyahok Kupny Liah serverar te på hennes restaurang i Nyal, Sydsudan. Hon fick ekonomiskt stöd av RESCUE för att starta en restaurang.
Foto: Raissa Karama för RESCUE

Kvinnoledda organisationer  

En viktig del i RESCUE:s arbete är att samarbeta med lokala organisationer som leds av kvinnor. Det är en del av att stärka kvinnors beslutsfattande roll i lokala samhällen. Lokala organisationer har mer kunskap om utmaningar i sin specifika kontext och vilka sätt som är bäst för att övervinna dem. Kvinnoledda organisationer spelar även en roll för att säkerställa trygga platser och stöd till kvinnor och flickor. 

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s arbete för kvinnor i över 40 länder i hela världen.