• Flickor och kvinnor drabbas extra hårt i alla typer av humanitära kriser - oavsett det handlar om covid-19, konflikt eller naturkatastrofer.

  • Flickor och kvinnors behov kräver särskilda insatser men dessa är ofta lågt prioriterade och underfinansierade.

  • Mer resurser behövs för att ge flickor skydd från våld, utbildning, hälsovård och ekonomiskt stöd.

Miljontals flickor runt om i världen växer upp i  konflikter och kriser. I Centralafrikanska republiken har en hel generation flickor aldrig upplevt en trygg vardag. Kriget i Syrien har pågått i över ett decennium. I hela världen harcovid-19 hindrat nästan 750 miljoner flickor från att gå i skolan eller på universitet. FN uppskattar att pandemin har lett till 13 miljoner fler barnäktenskap.

International Rescue Committee har identifierat fem länder som hör till de svåraste platserna i världen för en flicka att växa upp på. I Afghanistan, Jemen, Centralafrikanska Republiken (CAR), Syrien och Niger – så har konflikt, kris och instabilitet lett till en ökning av barnäktenskap, tonårsgraviditeter, analfabetism och könsbaserat våld som sätter flickors liv och framtid i fara.

International Rescue Committees analys är baserad på tillgänglig data men också på flickors egna erfarenheter och kunskapen hos vår personal som arbetar med flickor i över 40 humanitära kriser runt om i världen.

Här är de länder som är svårast för flickor att växa upp i 2021

Afghanistan 

Under delen av 2021 drabbades kvinnor och barn hårdast av våldet och utgjorde över hälften av alla civila dödsoffer. FN har för sjätte året i rad utnämnt Afghanistan till den dödligaste platsen för barn. Även om säkerhetsläget har stabiliserats så har de humanitära behoven ökat. Över 18 miljoner människor behöver akut humanitärt bistånd och majoriteten av dem är barn och kvinnor. Hälften av alla barn går inte i skolan och flickor utgör 60 procent av dem som är utan skolgång. Med den nya verkligheten i Afghanistan i dag förväntar vi oss en ökning av barnäktenskap, som förvärras på grund av minskad tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsovård.

Jemen

Landet är fortfarande världens svåraste humanitära kris med över 20,7 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och över 4 miljoner internflyktingar efter sex års konflikt. 75 procent av de fördrivna är kvinnor och barn, och uppskattningsvis 20 procent av kvinnorna och flickorna är ensam försörjare av ett hushåll. Antalet tvångsäktenskap och barnäktenskap för flickor har mer än fördubblats sedan konflikten började. Nästan två tredjedelar av flickorna i Jemen gifter sig före 18 års ålder, och många före 15 års ålder.

 Centralafrikanska republiken

Landet har den näst högsta andelen barnäktenskap i världen (efter Niger) med 68 procent av flickorna som gifter sig före 18 års ålder. Våldtäkt har dokumenterats som ett vapen i den konflikt som pågått sedan 2012, men ingen medlem av en väpnad grupp har ställts inför rätta för våldtäkt under denna period. Tillgången till utbildning är begränsad för flickor. Endast 25 procent av flickorna har avslutat grundskolan och mäns läskunnighet är dubbelt så hög som kvinnors.

Syrien 

Konflikten har pågått i över ett decennium och landet är fortfarande en vår tids största humanitära kriser. Barnäktenskap har blivit vanligare i Syrien sedan konflikten började. Enligt en undersökning i nordvästra Syrien – där mer än 4 miljoner människor bor – uppgav över hälften av kvinnorna och flickorna att rädslan för sexuellt utnyttjande, misshandel och kidnappning drev dem in i tvångsäktenskap. Samtidigt sa 70 procent av flickorna och kvinnorna att flickor som tvingas gifta sig löper en ökad risk för våld i hemmet.

Niger

Boko Harams uppror har fördrivit nästan 2,4 miljoner människor i området rund Tchadsjön. Niger har högst andel barnäktenskap i världen – 3 av 4 flickor tvingas gifta sig innan sin 18-årsdag. Barnäktenskap leder till tidiga, ofrivilliga graviditeter och runt 1 av 5 tonårsflickor i Niger föder barn före 18 års ålder. 56 procent av alla flickor i Niger går inte i skolan.

”Den tredubbla effekten av konflikt, covid-19 och klimatförändringarna försvårar dramatiskt en redan svår situation för flickor som lever i krisdrabbade länder. Nu mer än någonsin är det viktigt att humanitära aktörer likt International Rescue Committee fortsätter att stödja de unika behov som tonårsflickor har i kriser", säger Nicole Behnam, senior chef för International Rescue Committees enhet för våldsprevention och skydd och fortsätter: 

”Exempelvis med den pågående krisen i Afghanistan oroar vi oss över det ökade våldet mot flickor och kvinnor. Risken för barnäktenskap har ökat och flickor har förlorat sin möjlighet att gå i skolan.”

 

International Rescue Committee vädjar till världens regeringar att dubbla sina insatser för att säkerställa att flickor inte bara överlever humanitära katastrofer och konflikter utan också kan utvecklas och fullfölja sina planer för framtiden. Det måste göras mycket mer för att förhindra våld mot flickor och kvinnor i humanitära kriser och ge stöd till överlevare, till exempel av sexuellt våld. Hälsovård riktad till flickor och måste stärkas och flickor måste också ges samma möjligheter vad gäller arbete och utbildning, särskilt eftersom många flickor inte kommer återvända till klassrummen detta skolår på grund av covid-19.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerena för att stärka och skydda flickor. Att gå i skolan minskar sannolikheten att flickor gifter sig som barn och blir gravida, flickor blir mer jämlika i sina relationer och får förutsättningar att skaffa sig en egen försörjning. 


International Rescue Committees arbete för att undanröja de hinder som flickor möter i krisdrabbade områden:


För mer information eller intervjuer med våra experter, kontakta:
Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikations- och presschef.
Tel 0768-60 55 60.