Kampen för att sätta stopp för våldet mot kvinnor är global och pågående. En rapport från FN som undersökte situationen för kvinnor, fred och trygghet i världen fann att de rättigheter som kvinnor kämpat för i generationer nu har börjat inskränkas på nytt.

Mäns våld mot kvinnor och flickor i konflikter och kriser

Bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män är särskilt tydlig på platser där väpnade konflikter, tvångsförflyttning, militärkupper och hungersnöd förekommer. När än och var än en sådan kris slår till, ökar våldet mot kvinnor och flickor.

Kriser i sig själva orsakar inte våld mot kvinnor, men de spär på många av de underliggande drivkrafterna – samtidigt som viktiga samhällsfunktioner och sociala nätverk kollapsar. En rapport från RESCUE fann att var femte kvinna eller flicka utsatts för sexuellt våld under en kris.

Rohingya-aktivisten och advokaten Razia Sultana driver sitt eget kvinnocenter i flyktinglägret Ukhiya i Bangladesh och hjälper kvinnor i lägret att förstå sina rättigheter.
Rohingya-aktivisten och advokaten Razia Sultana driver sitt eget kvinnocenter i flyktinglägret Ukhiya i Bangladesh och hjälper kvinnor i lägret att förstå sina rättigheter.
Foto: Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

Kvinnor och flickor tillhörande etniska minoriteterutsätts för många typer av förtryck, som ytterligare förminskar deras inflytande och möjligheter att få göra sina egna val. De löper större risk att utsättas för våld och fler hinder står mellan dem och möjligheten att få hjälp. Trygghet, särskilt i kristider, är bara ett första steg på väg till faktisk jämställdhet.

6 sätt att förhindra våld mot kvinnor

1. Öka det ekonomiska biståndet till arbetet mot våld mot kvinnor.

Under 2018 gick mindre än en procent av det totala humanitära biståndet i världen till insatser för att förhindra könsrelaterat våld och ge stöd till dem som drabbats. En studie fann att mellan 2018 och 2021 fick insatser mot könsbaserat våld inte ens en tredjedel av de resurser som behövdes.

Razia Sultana och hennes kvinnogrupp i Ukhiya-lägret i Bangladesh. Razia jobbar outtröttligt för att ställa skyldiga inom Myanmars militär till svars för de brott som de utsatt rohingyer för – i synnerhet de tusentals våldtäkter som begåtts.
Razia Sultana och hennes kvinnogrupp i Ukhiya-lägret i Bangladesh. Razia jobbar outtröttligt för att ställa skyldiga inom Myanmars militär till svars för de brott som de utsatt rohingyer för – i synnerhet de tusentals våldtäkter som begåtts.
Foto: Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

Vi i Sverige kan göra skillnad för kvinnor och flickor som tvingats fly konflikter och kriser genom att öka biståndet till lokala kvinnorättsorganisationer, samt  investera i livsviktiga program såsom RESCUE:s trygga platser.

Grundorsaken till mäns våld mot kvinnor är bristande jämställdhet, därför bör Sveriges regering göra jämställdhet till en prioritet i alla humanitära insatser och samarbeta med lokala kvinnorättsorganisationer.

2. Låt flickor gå kvar i skolan

Flickor i krisdrabbade länder och områden tvingas ibland lämna skolan i förtid då de tvingas gifta sig tidigt, blir mammor redan i tonåren eller för att de förväntas sköta sysslorna i hemmet. Andelen flickor som tvingas in i barnäktenskap är 42 procent i Nigeria, 37 procent i Demokratiska republiken Kongo, och 40 procent i Etiopien. 

Widad berättar vad hon har lärt sig på en av de trygga platser som drivs av RESCUE i norra Libanon där syriska flickor kan få utbildning och emotionellt stöd för att hämta sig från krigets trauman.
Widad berättar vad hon har lärt sig på en av de trygga platser som drivs av RESCUE i norra Libanon där syriska flickor kan få utbildning och emotionellt stöd för att hämta sig från krigets trauman.
Foto: Foto: Elias El Beam för RESCUE

Hindren som står i vägen för flickors utbildning måste åtgärdas. Det handlar exempelvis om könsrelaterat våld och bristande tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsovård. Om flickor får gå kvar i skolan blir deras tillvaro säkrare och tryggare, de får en utbildning, förbättrad hälsa och mer kontroll över sina egna liv.

Rubijan och Nur Kaida gungar utanför RESCUE:s kvinnocentrum i flyktinglägret Teknaf i Bangladesh. Här lär sig flickor vilka rättigheter de har och de erbjuds en plats där de kan känna sig trygga och få leka.
Rubijan och Nur Kaida gungar utanför RESCUE:s kvinnocentrum i flyktinglägret Teknaf i Bangladesh. Här lär sig flickor vilka rättigheter de har och de erbjuds en plats där de kan känna sig trygga och få leka.
Foto: Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

3. Ge kvinnor ekonomisk egenmakt

När kvinnor får ekonomiska möjligheter bidrar det till att höja deras status både i hemmet och i samhället i stort. Men den ekonomiska marginaliseringen av kvinnor förvärras av konflikter, kriser och tvångsförflyttning.

Kvinnor som påverkats av konflikter eller tvingats lämna sina hem lider ofta av trauman och inskränkt rörelsefrihet, samt orättvisa möjligheter på arbetsmarknaden och sämre tillgång till finansiella tjänster.

Kvinnor överallt behöver kunna känna sig trygga på arbetsplatsen och slippa diskriminering, trakasserier och våld för att kunna generera en inkomst. Kvinnors ekonomiska egenmakt i kriser måste stärkas genom att göra något åt de hinder som står mellan dem och lika ekonomiska möjligheter.

4. Ge kvinnor ekonomiskt stöd

På liknande vis, när kvinnor i krisdrabbade områden får tillgång till pengar, ger det dem större frihet att fatta sina egna beslut. De goda nyheterna är att denna form av stöd blir allt vanligare. RESCUE ger kontantstöd till kvinnor så att de kan köpa de varor och tjänster de behöver.

Vi samarbetar även med banker, myndigheter och andra finansinstitutioner för att fixa säkra och lättanvända alternativ såsom förbetalda betalkort och mobilbetalning där detta är möjligt.

5. Inkludera kvinnor i beslutsfattandet

Kvinnor är ofta underrepresenterade på ledarpositioner och försummas ofta i planeringen av humanitära insatser. Det är helt avgörande att kvinnor och flickor från alla bakgrunder är inblandade i beslutsfattandet på alla nivåer för att värna om de framsteg som jämställdheten gjort och för att främja mer inkluderande samhällen.

Somaliska flyktingen Zainab är med i kvinnokommittén i flyktinglägret Helowyn i Etiopien. Hon arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och trygga platser.
Somaliska flyktingen Zainab är med i kvinnokommittén i flyktinglägret Helowyn i Etiopien. Hon arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och trygga platser.
Foto: Foto: Martha Tadesse för RESCUE

För att göra detta måste vi förändra vår uppfattning om hur ledarskap ser ut och åtgärda faktorer som hindrar kvinnor från att leda och delta i beslutsfattandet på alla nivåer.

Vi måste skapa mer jämställt ledarskap i planeringen av krishantering och insatser. Kvinnoledda grupper i samhällena i fråga är helt avgörande för att kunna identifiera och ge en plattform åt nuvarande och framtida ledare i konflikt- och krisdrabbade områden.

6. Engagera män i kampen mot våld mot kvinnor

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.
I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.
Foto: Esther Mbabazi för RESCUE

Det kommer inte att ske någon förändring om män inte engageras i kampen för jämställdhet. Den ojämlika synen på kvinnor och män är djupt rotad på flera håll i världen.

Genom att få män att ändra destruktiva uppfattningar av vad manlighet, kön och makt innebär, kan mäns beteende förändras i takt med att allt fler män utövar och förespråkar jämställdhet.

Fyra sätt du kan göra världen tryggare för kvinnor och flickor

7. Gör din röst hörd

Vi måste hålla regeringar och humanitära organisationer ansvariga för deras jämställdhetsarbete. De måste vara mer transparenta med hur mycket av biståndet som läggs på att öka kvinnors och flickors trygghet, motståndskraft och välmående – inklusive de som även diskrimineras mot på grund av ålder, sexualitet eller etnicitet.

Lyft frågan med politiker och andra beslutsfattare. Kräv ökat bistånd till insatser mot mäns våld mot kvinnor och flickor, samt till insatser som hjälper överlevare av våld att återhämta sig.

8. Stöd kampanjer

Stöd kampanjer såsom FN:s kampanj Unite som vill hjälpa kvinnor på flykt världen över. Varje år, mellan 25 november och 10 december, gör UN Women en kampanj med 16 dagars aktivism mot våldet mot kvinnor.

9. Engagera dig

Volontärjobba för lokala och nationella hjälplinjer eller kontakta lokala kvinnorjourer för att få veta hur du bäst kan stödja deras arbete.

10. Ge vad du kan

Stöd organisationer som arbetar för att åtgärda grundorsaken till våldet – bristen på jämställdhet – och inte bara symtomen. Här är lokala kvinnorättsorganisationer ofta de allra bästa eftersom de känner till de lokala strukturerna och förutsättningarna för att kunna skapa långsiktig förändring.

Ge en gåva och stöd RESCUEs arbete i över 40 länder världen över.