FN:s klimatmöte 2023, COP28, äger nu rum efter ännu ett år av översvämningar, värmeböljor och extrem torka världen över. Drabbade människor har förlorat både hem och arbeten, framför allt i redan konfliktdrabbade områden. Globalt sett är behovet för ett konstruktivt klimatmöte större än någonsin. 

COP28 är en stor möjlighet att ta itu med de orättvisor som följer klimatkrisen. Främst gäller detta sårbara länder som drabbas hårt av klimatkatastrofer, trots att de bidragit minst till utsläppen. Särskilt utsatta är konfliktdrabbade länder, där konflikter och fattigdom förvärras av klimatförändringar. De som befinner sig i klimatkrisens mittpunkt behöver klimaträttvisa.   

Vad är COP28?  

COP28 är ett globalt klimatmöte, arrangerat av FN, där världens ledare möts för att diskutera klimatförändringarna. Målet är en gemensam insats för att minska den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. Årets COP äger rum i i Dubai, Förenade Arabemiraten, mellan den 30 november och den 12 december 2023.  

COP står för “Conference of the Parties” vilket hänvisar till de regeringar som möts på konferensen. Årets möte är det 28:e som äger rum, därav “COP28”. Bland annat har avtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet blivit resultat från tidigare möten.  

Hela 70 000 människor förväntas delta i COP28, däribland statschefer, regeringstjänstemän och experter. Även akademiker, internationella chefer för industrier, företrädare inom den privata sektorn och ungdomsrepresentanter kommer att vara på plats. 

Varför är COP28 viktigt? 

Klimatförändringarnas förödande konsekvenser drabbar fattiga och rika länder väldigt olika. De fattiga länderna, som drabbas hårdast, får idag inte tillräckligt med stöd av omvärlden för att motverka klimatförändringarna, trots att de i regel bidrar väldigt lite till utsläppen. COP28 är en möjlighet för världens ledare ta itu med denna obalans och sträva efter klimaträttvisa.  

Klimaträttvisa 

Klimatkrisen är global, men den påverkar inte alla länder lika mycket. Idag står de rikaste länderna i världen för den allra största delen av utsläppen. Samtidigt är det de sårbaraste länderna som drabbas värst. Klimaträttvisa innebär att de länder med störst utsläpp även tar det största ansvaret för att minska utsläppen.

Vidare bör de finansiera klimatanpassningen för de sårbara länder som drabbas av klimatkrisen idag, inte minst länder med pågående konflikter.  

Abuk, håller i hennes 4-åriga son, medans de går genom ett översvämmat område vid deras hem i Sydsudan.
Abuk, håller i hennes 4-åriga son, medans de går genom ett översvämmat område vid deras hem i Sydsudan.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Några exempel på länder som är drabbade av både klimatförändringar och pågående konflikter är Afghanistan, Syrien och Sydsudan. Det är 3 av 16 länder som idag står för hela 60 procent av de globala humanitära behoven. Dessa länder har pågående konflikter och en utbredd fattigdom som förvärrats avsevärt av klimatförändringarna.  

RESCUE uppmanar världens ledare att prioritera sårbara och konfliktdrabbade länder under COP28. Läs mer om detta i vår senaste rapport.

Klimatåtgärder för kvinnor och flickor 

Klimaträttvisa kan även belysa hur olika grupper i samhället drabbas olika av klimatkrisen. Såsom kvinnor och flickor, som drabbas oproportionerligt hårt. Exempelvis är 80 procent av de som tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringarna kvinnor och flickor. 

Klimatåtgärder som stärker kvinnor och flickor kan till exempel vara program inom småskaligt jordbruk. Eftersom det är vanligare att kvinnor och flickor är beroende av jordbruk för sin överlevnad. Dessutom har de färre möjligheter att flytta eller klimatanpassa sitt arbete utan stöd. Det är även viktigt att  finansiering går till icke-statliga och kvinnoledda organisationer.  

80-åriga Hawo står vid sin gård i Somalia.
“Torka är ingenting nytt för mig, men under mitt liv, är detta den värsta torkan jag har sett.” 80-åriga Hawo Hashi Mohamud från Somalia berättar om torkan 2022 i Östafrika.
Foto: Martha Tadesse för RESCUE.

Hur arbetar RESCUE med klimatförändringarna? 

RESCUE finns på plats i flera av de länder som är allra sårbarast för klimatkrisen. Såsom platser där konflikter och extrem fattigdom förvärras av exempelvis torka och översvämningar. Vi har arbetat i dessa sammanhang under decennier – alltid med ett särskilt fokus på kvinnor och flickor.  

Bland annat arbetar vi med att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. Till exempel kartlägger vi klimatrisker och utvecklar bättre varningssystem. Vi stödjer även lokala initiativ för en bättre hantering av naturresurser och vatten, samt för utbildning kring hållbara försörjningsmöjligheter. Läs om två exempel på vårt klimatarbete nedan.  

Förebyggande åtgärder i Nordöstra Nigeria 

Nordöstra Nigeria är särskilt utsatt för kraftiga översvämningar. Där försörjer sig en stor del av befolkningen på jordbruk och boskapsskötsel, vilket gör dem väldigt sårbara för just översvämningar.

Tillsammans med lokala partners kartlägger RESCUE riskerna för översvämningar och förser människor med kontantstöd innan en katastrof slår till. Detta gör att samhällen kan förbereda sig för klimatkatastrofer och undvika de allra värsta konsekvenserna.  

Nyapar Kujiek står vid sin gård i Sydsudan.
Nyapar Kujiek är en av dem som fått stöd av RESCUE för att bygga upp hennes småskaliga jordbruk i Sydsudan.

Foto: Raissa Karama Rwizibuka för RESCUE

Stödjer bönder i Syrien, Sydsudan, Pakistan och Nigeria  

I bland annat Syrien arbetar RESCUE direkt med ett projekt som stödjer bönder. Det går ut på att testa, identifiera och öka andelen sädesslag som är bäst anpassade för ett förändrat klimat. Främst riktar projektet in sig på kvinnor inom jordbrukssektorn. Tanken är att uppmuntra dem att vara ledande i arbetet med hållbara sädesslag. 


Läs mer om klimatförändringarna.