I år har det utlysts torka i flera delar av Sverige efter veckor av höga temperaturer och låg eller utebliven nederbörd. Det har utlysts eldningsförbud på grund av risken för skogsbränder och bevattningsförbud till följd av vattenbrist. Även skogsbruket har på håll tvingats pausa avverkningen och jordbruket varslar om dåliga skördar.

Men i andra delar av världen har det varit mycket värre. Östafrika har drabbats av den värsta torkan på åratal. I augusti förra året meddelades det att över en miljon människor tvingats lämna sina hem på grund av extrem torka – bara i Somalia. Detta innebär att hundratusentals barn riskerar att dö av undernäring och svält.

Läs mer om vilka effekter väderfenomenet har, vad som orsakar det, och hur vi kan hjälpa dem som drabbats hårdast.

RESCUE:s doktor Sila Monthe undersöker ettåriga Vanessa efter tecken på undernäring.
RESCUE:s doktor Sila Monthe undersöker ettåriga Vanessa efter tecken på undernäring på vårdcentralen Locher Angamor i flyktinglägret Kakuma. Vanessa och hennes mamma Judith har fått hjälp genom RESCUE:s insatser mot undernäring efter att deras liv skakats av konflikter och torka.
Foto: Patrick Meinhardt för RESCUE

Vad menas med torka?

Torka orsakas av för lite nederbörd som i sin tur leder till akut vattenbrist. Vattenbristen slår hårt mot grödor, boskap och befolkning och kan ha förödande konsekvenser.

Till skillnad från andra naturkatastrofer som sker mer plötsligt, såsom jordbävningar eller orkaner, så uppstår den gradvis under en längre tid. Långa perioder utan regn kan dock vara minst lika dödliga som andra. Det finns flera exempel på när väderfenomenet lett till över en miljon dödsfall – bara under 1900-talet. Under de senaste 40 åren har fler personer dött av torka än av någon annan naturkatastrof.

Väderfenomenet blir värre ju längre den varar. Oftast varar den i några veckor eller månader, men den kan också hålla i sig i flera år – ibland kan effekterna hålla i sig i årtionden.

Vad orsakar torka?

Orsaker kan vara naturliga vädermönster, men i allt större utsträckning sker den till följd av mänskliga aktiviteter.

Orsaker som människan ligger bakom är bland annat:

Hur påverkas människor av torka?

Torka på grund av klimatförändringar tvingar hela samhällen att flytta i jakt på vatten till sin boskap i Somalia.
Torka, till följd av klimatförändringar, i somaliska Elele har tvingat hela samhällen att flytta i jakt på vatten till sin boskap.

Ökad spridning av sjukdomar

Väderfenomenet gör det svårare att få tag på rent dricksvatten. Det kan leda till att folk tvingas dricka förorenat vatten, vilket kan leda till utbrott av sjukdomar såsom kolera och tyfus. Dessa sjukdomar sprids också lättare på platser som har bristfällig renhållning och sanitet, vilket är ännu en effekt av brist på rent vatten.

Orsakar skogsbränder

Väderfenomenet kan leda till skogsbränder som förstör den vegetation som fortfarande lever och som riskerar att förstöra människors hem. Bränderna kan också försämra luften och förvärra kroniska lungsjukdomar.

Tvingar folk att lämna sina hem

Det är ofta kvinnor och barn som får den otroligt tunga och fysiskt krävande uppgiften att hämta vatten. Vid torka behöver man ta sig allt längre för att få tag på rent dricksvatten, vilket riskerar att de tvingas lämna sina jobb och skolor.

Utan tillgång till vare sig mat eller rent vatten tvingas många permanent lämna sina hem för att kunna överleva. Världshälsoorganisationen, WHO, säger att ”brist på vatten påverkar 40% av världens befolkning, och fram tills 2030 riskerar upp till 700 miljoner människor att tvingas lämna sina hem på grund av torka.”

Studier har även visat att väderfenomenet förvärrar befintliga konflikter. Stora migrantströmmar från regioner som drabbats av torka och svält kan leda till politiska spänningar och konflikter på grund av ökad konkurrens om resurser. Till exempel finns det bevis på att torka bidrog till konflikten i Syrien.

Hur bidrar torka till svält?

Torka och svält är starkt förknippade då majoriteten av de direkta effekterna slår mot jordbruket.

När det inte regnar tillräckligt måste jordbrukarna förlita sig på konstbevattning som belastar grundvattnet och andra reserver. Vid torka tar dessa resurser ofta snabbt slut, vilket innebär att skördarna blir mindre eller helt förstörda.

Små skördar tvingar upp priserna på den begränsade mat som finns. Det innebär också att jordbrukarna behöver göra stora nedskärningar – och i värsta fall lägga ner verksamheten helt. När detta sker förlorar många på landsbygden sin inkomst samtidigt som maten är som dyrast. Många samhällen är också helt beroende av sin egen produktion för att få mat på bordet.

Tvååriga Kaliba testas för undernäring på en av RESCUE:s kliniker.
Tvååriga Kaliba i Turkana testas för undernäring. Hennes mamma Lokiyoto var fembarnsmor, men för fyra månader sedan dog två av Kalibas syskon till följd av torkan. Lokiyoto och Kaliba får hjälp på RESCUE:s näringsklinik.

Akut undernäring

Akut undernäring som orsakats av brist på mat kan öka risken för att dö av infektionssjukdomar. Detta gäller i synnerhet för barn. Hela fem miljoner barn under fem år dör varje år av vattenburna sjukdomar, undernäring, extrema väderförhållanden och våld. Två miljoner barn dör av undernäring. I dagsläget får endast 1 av 5 barn med undernäring behandling. Vidare är de som lever i krisdrabbade områden särskilt utsatta. 

Vem påverkas mest av torka?

Väderfenomenet kan uppstå överallt i världen, men vad som i Sverige anses vara torka behöver inte vara det på andra platser.

Torka medför störst risker i områden med högtryck som redan är utsatta för ökenspridning. Utvecklingsländer är också mer sårbara för de socioekonomiska effekter som väderfenomenet har eftersom en stor del av befolkningen jobbar inom jordbruket.

Över 36 miljoner människor har påverkats av torkan i Somalia, Kenya och Etiopien som började i oktober 2020. Här har otrygghet, akut torka och rusande matpriser försatt miljontals människor på gränsen till svält.

”Somalia har drabbats hårdast och här lever över 200 000 människor i extrem hungersnöd, men utmaningen är regional,”

säger Abukar Mohamud, RESCUE:s ställföreträdande direktör för insatserna i Somalia.

”I Östafrika står man inför den värsta torkan på 40 år. 26 miljoner människor kan stå inför akut hungersnöd om biståndet inte ökas drastiskt. Folk dör inte bara av att de svälter ihjäl. Undernäring innebär att deras kroppar inte är starka nog att bekämpa och stå emot diarré eller sjukdomar som mässling och malaria, vilket innebär att dödligheten ökar. Barn är särskilt utsatta och löper ofta dubbelt så stor risk att dö som vuxna. Och de som överlever får men för livet. Över en kvarts miljon människor dog i svältkatastrofen 2011 och hälften av dem var barn.”

Hur kan vi hjälpa de som drabbats av torka i Östafrika?

Östafrika är en av de regioner där RESCUE har varit aktivt allra längst. I dagsläget har vi över 2 000 personal på plats som skalar upp våra insatser för att möta torkan och bristen på mat, och vi tar oss an nya områden där akut behov av bistånd finns.

Vi tillhandahåller exempelvis hälso- och sjukvård, livsmedelsbistånd, kontantstöd och tillgång till rent vatten.

Maryan, vårdarbetare för RESCUE, håller i hennes elva månader gamla dotter Sagal.
Maryan, 23, vårdarbetare för RESCUE, tvingades fly regionen Bay i Somalia när hon var fjorton år till följd av stridigheter. Idag har hon en elva månader gammal dotter, Sagal, och hjälper andra mödrar genom att skriva ut medicin till barn med feber, diarré och hudåkommor.

RESCUE uppmanar till:

Hur kan torka leda till översvämningar?

Samma värme som kan göra redan torra områden ännu torrare kan även göra regniga platser ännu blötare. Den kan leda till förlängda monsunperioder och katastrofala översvämningar, som den Pakistan drabbades av 2022, där över 33 miljoner människor påverkades.

Det kan också finnas en risk för översvämning i samma områden som drabbats av torka. Man skulle kunna tro att regn vore bra efter väderfenomenet, men efter långvarig torka kan kraftig nederbörd leda till farliga störtfloder. Detta beror på att marken blivit så hård att vattnet inte kan tränga ner i den. I stället samlas stora vattenmassor som i hög hastighet forsar fram.

Stormfloder är otroligt farliga. De kan dra med sig hem eller spola bort vägar och annan infrastruktur, vilket i sin tur gör det svårare att nå fram till dem som är i störst behov av hjälp.