Gaza är nu den dödligaste krigszonen i världen för civila: striderna har enligt uppgift dödat över 11 000 palestinier på sex veckor, varav 40 procent var barn. Detta är mer än dubbelt så många människor som dödades under samma period i Ukraina, Sudan och Syrien tillsammans. 

Så som parterna agerar i denna konflikt är oacceptabelt ur humanitär synvinkel. Det är civilbefolkningen som betalar det högsta priset. Hamas har enligt uppgift blandat militär personal och militära anläggningar med civila och håller över 200 personer som gisslan. Israel fortsätter att använda vapen med stor effekt i tätbefolkade områden, attackerar sjukhus, skolor och flyktingläger och har skurit av vatten-, bränsle- och elförsörjningen för över två miljoner människor. 

Så länge konflikten pågår kan vår personal och våra partner inte utföra sitt humanitära arbete. Omfattningen av lidandet kräver därför en massiv och ihållande humanitär hjälpinsats, och civilbefolkningen måste få skydd. Detta kräver ett slut på striderna. 

Sedan den 7 oktober har International Rescue Committee (RESCUE) arbetat med att bedöma de humanitära behoven. Vårt fokus har varit att få in bistånd, tekniskt stöd och hjälparbetare i Gaza för att stödja partners på plats. Under flera veckor har RESCUE klargjort att alla humanitära vapenvilor måste bedömas utifrån vad de kan uppfylla till behövande civila. Vi formulerade tydliga minimivillkor för vad en meningsfull humanitär vapenvila bör innebära. Vi betonade behovet av full täckning av Gaza, efterlevnad av alla parter och tillräcklig varaktighet för att underlätta ett kontinuerligt flöde och en massiv uppskalning av biståndet. Säkerhet för hjälparbetare och civila, frisläppande av gisslan och återupprättande av bränsle-, vatten- och elförsörjningen är också avgörande för att en humanitär vapenvila ska vara meningsfull.  

Förra veckan återspeglade FN:s säkerhetsråd några av dessa punkter i sin första resolution (resolution 2712) om krisen med ett tydligt krav på "brådskande och förlängda humanitära pauser" i striderna för att lindra det överväldigande lidandet och underlätta humanitärt bistånd.  

Resolutionen var ett första steg mot en humanitär vapenvila och tillhandahållande av bistånd till en civilbefolkning som nästan inte har sett någon hjälp, bara död och förstörelse, på långt över en månad. Vi vädjade till parterna i konflikten och till alla FN:s medlemsstater att göra allt för att omsätta säkerhetsrådets ord i handling.  

Fem dagar har gått sedan FN:s resolution. Trots förhoppningar om ett slut på striderna har dödandet och lidandet bland palestinierna ökat. I internationell humanitär rätt fastställs gränser för krigföring med det uttryckliga syftet att skydda civilbefolkningen och viktig civil infrastruktur. Principerna om proportionalitet, åtskillnad och försiktighet är grundläggande för civilbefolkningens säkerhet i krigstid. Enligt dessa principer skall alla militära åtgärder stå i proportion till sina mål, militär personal och infrastruktur skall hållas åtskilda från civilbefolkningen och parterna skall vidta alla åtgärder för att garantera civilbefolkningens säkerhet.  

Med tanke på förstörelsens omfattning och parternas agerande är det inte längre möjligt att föreslå gränser för hur länge en humanitär vapenvila kan pågå. Vi uppmanar FN:s säkerhetsråd och alla parter med inflytande i regionen att göra allt som står i deras makt för att få till stånd en sådan vapenvila, utan begränsningar i tid, för att skydda liv och låta hjälpen flöda. Detta är det enda sättet att uppfylla de humanitära behoven.