Varje år inträffar runt 20 000 jordbävningar i världen. Även om de flesta är svaga eller inträffar i obefolkade områden, är deras förödande krafter tydliga. Medan rikare länder kan vidta åtgärder för att "jordbävningssäkra" byggnader, är sådan infrastruktur utom räckhåll för många av världens länder.   

Jordbävningar är ett särskilt allvarligt hot mot klimatutsatta samhällen. Bara under 2023 har svåra jordbävningar förstört hela stadsdelar i Afghanistan, Marocko, Turkiet och Syrien, vilket har orsakat mer än 60 000 dödsfall. 

Läs mer om jordbävningar och RESCUE:s katastrofinsatser.  

Hur uppstår en jordbävning?

En jordbävning orsakas av rörelser i jordens yttre lager, precis som ett vulkanutbrott. Jorden har i stort tre skikt, kärnan, manteln och jordskorpan. De så kallade tektoniska plattorna ligger i det yttre lagret, i jordskorpan och översta delen av manteln. När plattorna rör på sig kan en jordbävning eller ett vulkanutbrott uppstå. Kraftiga jordbävningar uppstår framför allt när plattorna kolliderar.   

Varje år registreras 20 000 jordbävningar i världen. Vissa forskare menar att klimatförändringarna leder till att antalet jordbävningar ökar. Även om de flesta av dessa katastrofer inte utgör någon omedelbar risk för människor, kan en enda kraftig jordbävning jämna hela samhällen med marken. 

Storleken på en jordbävning anges som en "magnitud". Ju högre magnituden är, desto kraftigare har jordbävningen varit. Det är även vanligt med både förskalv och efterskalv. Vilket gör att samhällen kan drabbas av en serie jordbävningar under en kort period.  

Jordbävning i Afghanistan - civila letar efter överlevare i rasmassorna.
Civila letar efter överlevare i rasmassorna i Afghanistan.
Foto: Mohsen Karimi / AFP via Getty Images

Jordbävningar riskerar som nämnt att slå otroligt hårt mot sårbara samhällen. Såsom den jordbävning, med en magnitud på 7,8, som drabbade Syrien och Turkiet under 2023. I Syrien saknades både finansiering och infrastruktur som kunde begränsa skadorna och tillgodose behoven hos de drabbade. 

Konsekvenser av jordbävningar

Människor tvingas på flykt 

Kraftiga jordbävningar kan skada och förstöra människors hem. I värsta fall kan de utplåna hela stadsdelar och orsaka enorma humanitära behov. Det är vanligt att drabbade lämnas hemlösa och drivs på flykt. Kvinnor och barn som tvingas fly är särskilt utsatta eftersom de löper ökad risk för exploatering och våld.  

En kvinna står framför ett raserat hus efter jordbävningen i nordvästra Syrien.
Aysha* i nordvästra Syrien berättar hur hennes familj överlevde jordbävningen: "Vi vaknade av att cementblock föll. Vi sprang ut med vår son innan huset kollapsade."
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Förstörd infrastruktur  

 Jordbävningar kan även skada och förstöra kritisk infrastruktur, såsom elnät och vattenledningar. Samhällen kan stå utan el eller vatten under långa tidsperioder efter en jordbävningskatastrof. Dessutom kan social infrastruktur som skolor och sjukhus förstöras. Vilket i sin tur påverkar flera delar av samhället, såsom barns tillgång till utbildning och mental hälsa.  

Jordbävningar skadar även vägar, vilket utgör en stor utmaning under och efter en katastrof. Människor, varor och humanitärt bistånd kan hindras från att komma fram och det blir svårare att nå de som drabbats allra värst.

En man står framför raserade hus efter jordbävningen i Turkiet och Syrien.
Två dagar efter jordbävningen i Turkiet räddades Kahits dotter från rasmassorna.
Foto: Francesco Pistilli för RESCUE

Vad gör RESCUE vid en jordbävning?  

För RESCUE klassas svårare humanitära kriser eller situationer där det skett en avsevärd försämring som en nödsituation - samhällsfunktioner är överbelastade och människors grundläggande behov kan inte tillgodoses. Kriser som orsakats av jordbävningar blir i många lägen nödsituationer.  

Efter en katastrof gör RESCUE en behovsbedömning för att identifiera de mest akuta behoven. På så sätt kan vi skräddarsy våra insatser och stärka lokala partners. Det är vanligt att vi inleder en katastrofinsats med akut sjukvård och kontantstöd, för att sedan utöka insatsen med ett mer långvarigt stöd.  

RESCUE stödjer människor i Syrien - bild på medarbetare tillsammans med ett barn.
En ung pojke i Nordvästa Syrien får matvaror av en av RESCUEs medarbetare, efter jordbävningen 2023.

Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Akut sjukvård

När jordbävningar skadar sjukhus och vårdcentraler lämnas drabbade utan tillräcklig tillgång till sjukvård. RESCUE arbetar för att komplettera de samhällsfunktioner som fortfarande finns tillgängliga genom materiellt och tekniskt stöd. RESCUE kan även skicka ut mobila hälsoteam för att nå människor på svårtillgängliga platser.  

RESCUE arbetar även med det stora behovet för psykosocialt stöd i kriser. Vi erbjuder stöd till kvinnor, barn och vårdgivare samt trygga platser för dem att vistas på.  

"Mental hälsa och psykosocialt stöd är avgörande för dem som har överlevt jordbävningen [Syrien-Turkiet], med tanke på hur vanligt det är med trauma och ångest",

säger Tanya Evans, RESCUE:s landschef i Syrien.   

Kontantstöd  

Kontantstöd är ett av de mest effektiva sätten att hjälpa människor i kris. Det möjliggör att överlevande kan fatta beslut kring hur de bäst kan tillgodose sina familjers behov samtidigt som den lokala ekonomin får ett tillskott av kontanter.   

Under 2022 gav RESCUE ett sammanlagt kontantstöd på 80 miljoner dollar, drygt 830 miljoner kronor, till människor i över 30 länder. Varje program för kontantstöd är anpassat till människors och regioners specifika behov.

Två av RESCUE:s medarbetare delar ut kontantstöd till en person framför ett raserat hus efter jordbävningen i Turkiet och Syrien.
RESCUE delade ut kontantstöd till nära 200 000 personer i Syrien efter jordbävningen mellan Syrien och Turkiet 2023. Kontantstöd är en viktig form av humanitärt bistånd som ger familjer möjlighet att fatta beslut om hur de bäst kan tillgodose sina behov.
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Samarbete med lokala organisationer

RESCUE strävar alltid efter att insatser ska förankras lokalt och utföras i samarbete med lokala organisationer och samhällen. Det är de som bäst förstår både kontext och behov. Vi arbetar för att komplettera, inte ersätta, den lokala kompetensen. Genom att arbeta tillsammans kan vi säkerställa att vi når fler människor.  

Läs mer om RESCUE arbete under jordbävningen i Syrien och Turkiet, ett år senare. 

Anpassade strategier 

Ingen kris är den andra lik. Vid en katastrof tillgodoser RESCUE människors specifika och akuta behov och söker ständigt efter innovativa sätt att hjälpa drabbade överleva, återhämta sig och återta kontrollen över sin framtid. Idag finns vi på plats i över 50 länder runt om i världen.   

Ge en gåva till RESCUE idag

*Pseudonym för att skydda personliga uppgifter.