År 2018 startade International Rescue Committee (RESCUE) och Sesame Workshop, den ideella organisationen som skapat Sesam och Mupparna, ett samarbete för att hjälpa barn i konflikt- eller krisdrabbade områden att växa och utvecklas. Initiativet fick namnet Ahlan Simsim, vilket på arabiska betyder ”Välkommen Sesam”, och är den största humanitära insatsen för barns tidiga utveckling någonsin.

Initiativet har nått ut till över 1,3 miljoner barn och vårdnadshavare med direkt stöd för familjer i Irak, Jordanien, Libanon och Syrien.Ytterligare 23 miljoner barn har tack vare insatsen fått se en helt ny version av Sesame på arabiska – Ahlan Simsim – som sänds i Mellanöstern och i Nordafrika.

Forskningscentret NYU Global TIES for Children har forskat om initiativet och publicerat deras resultat. Studierna visar hur stor effekt högkvalitativa program för barns utveckling under tidig barndom kan ha när de kombineras med pedagogiska media. Vidare kan resultaten nu ge revolutionernade följder för att ge bättre förutsättningar för de barn i världen som inte har tillgång till vanliga förskolor.

Läs mer om Ahlan Simsim-initiativet och dess effekter för barn som drabbats av konflikt eller kris nedan.

Barns utveckling - en barn lär sig bokstäverna tillsammans med sin vårdnadshavare och Ma’zooza, en ny karaktär i tv-serien Ahlan Simsim.
Ett barn lär sig alfabetet och siffror tillsammans med sin vårdare och Ma´zooza – en ny rollfigur i tv-programmet Ahlan Simsim.
Foto: Ryan Donnell/Sesame Workshop

Hur påverkar Ahlan Simsim barns utveckling?

Forskning har visat att de första fem åren i ett barns liv är de viktigaste för hjärnans utveckling. Tyvärr är verkligheten den att barn som bor i samhällen som drabbats av kriser eller väpnad konflikt utsätts för enorm stress och svåra motgångar under dessa så viktiga år av deras liv.

Ingen tid i ett barns liv är viktigare än de fem första åren, när deras hjärnor utvecklas snabbt och är som mest känsliga för omgivningen. Vi vet att upprepade trauman kan hämma hjärnans utveckling och leda till långvariga konsekvenser. Men det går att mildra de effekterna med omsorg och högkvalitativa initiativ för utvecklingen under tidig barndom.

förklarar Sherrie Westin som är ordförande för Sesame Workshop.

Ahlan Simsim-initiativet kombinerar RESCUE:s expertis och erfarenhet av att arbeta i krisdrabbade samhällen med den bevisade effekt som Sesame Workshops pedagogiska media har. Initiativet möter barnen och deras vårdare i deras hem och samhällen samt ger dem lokalanpassat stöd för barnens tidiga utveckling både på plats och på distans, tv-programmet Ahlan Simsim erbjuds även på ett lätttillgängligt vis. 

Direkt stöd till familjer 

Ahlan Simsim samarbetar nära med lokala och nationella samarbetspartners för att kunna erbjuda olika typer av direkt stöd i Irak, Jordanien, Libanon och Syrien. Dessa stödprogram inkluderar bland annat förskoleundervisning, program som förbereder barn som ska börja grundskolan, program som hjälper föräldrarna att uppfostra barnen, samt utbildning för lärare och daghemspersonal. Programmet ämnar också att förse de lokala vårdsystemen med information om och aktiviteter som gynnar barns tidiga utveckling.

Ahlan Simsim arbetar för att hålla dessa program lättillgängliga för behövande familjer och för att främja barns tidiga utveckling och lärande inom de inhemska systemen i framtiden.

Över 1,3 miljoner barn och vårdare har gynnats av Ahlan Simsims direkta stöd till familjer. Den siffran kommer att överstiga 1,5 miljoner under det kommande året.

The Ahlan Simsim TV show

Genom att titta på Ahlan Simsim lär sig barnen att identifiera känslor såsom rädsla och frustration samt strategier för att hantera dessa känslor, såsom att stanna upp och ta ett djupt andetag i stressiga situationer. Tv-programmet lägger stor vikt på socioemotionella färdigheter, vilka är otroligt viktiga för barn som drabbats av konflikt eller kris, och hjälper även barnen stärka sin läskunnighet och förmåga att räkna.

I den arabisktalande versionen av Sesam gör några nya rollfigurer gamla bekanta ansikten som Elmo och Kakmonstret sällskap för att lära barnen viktiga läxor och för att främja sund utveckling under tidig barndom. De nya karaktärerna har designats för att barn som lever i utsatta situationer ska kunna relatera till dem.

Till exempel har den nya rollfiguren ”Jad” lämnat sitt hem och flyttat till ett nytt samhälle. Hans nya vän ”Basma” välkomnade honom. Ahlan Simsim introducerar även ”Ameera” som är en rollfigur som tar sig fram med hjälp av rullstol eller kryckor, vilket gör att barn med funktionshinder kan relatera till en rollfigur i programmet.

Programmet Ahlan Simsim är lättillgängligt och har utformats för att tillgodose de behov som konflikt- eller krisdrabbade barn har. Under de första fem åren har det setts av över 23 miljoner barn.

Ett litet barn vinkar till Elmo - pedagogiska media.
En ung flicka vinkar till karaktären Elmo från Ahlan Simsim, i Saida, Lebanon.
Foto: Ryan Heffernan/Sesame Workshop

Hur effektivt är Ahlan Simsim för barns utveckling?

Forskningscentrumet NYU Global TIES for Children publicerade nyligen nya studier av Ahlan Simsim som visar hur stor effekt pedagogiska media har när dessa integreras med arbetet för barns utveckling under tidig barndom. Dessa studier får betydande följder för arbetet med barns tidiga lärande i både humanitära och andra kontexter där traditionell undervisning inte är möjlig.

”De här studierna, som är resultatet av flera års samarbete, visar hur högkvalitativa program för barns tidiga utveckling kan ha imponerande positiv effekt på både barn och de som tar hand om dem i regioner där människor tvingats fly eller som har drabbats av kris”,

sa Hirokazu Yoshikawa, meddirektör för Global TIES for Children och professor vid New Yorks universitet.

”De ger oss nya bevis på att innovationer inom pedagogiska media och för hur man använder vårdarnas positiva inställning till lärande kan leda till en förbättring av barns holistiska utveckling.”

Nedan följer tre Ahlan Simsim-program som NYU Global TIES for Children undersökte.

Tidigt undervisning på distans i Libanon

I Libanon undersökte forskarna vilken effekt ett elva veckor långt förskoleprogram på distans hade, som främst ger stöd till flyktingfamiljer från Syrien. Utbildade lärare gav över WhatsApp instruktioner till föräldragrupper som sedan gjorde de pedagogiska aktiviteterna med barnen i hemmet. Familjerna fick paket med arbetsblad och material för att rita och måla, samt tillgång till pedagogiska media såsom videor och sagoböcker. De fick även förbetalda internetuppkopplingar så att de kunde delta.

Forskarna fann att programmet hade en statistiskt signifikant effekt på barnens utveckling, särskilt på läskunnighet, räkneförmåga och de socioemotionella färdigheterna. Effekten var jämförbar med den som uppmätts i globala studier på ett år långa fysiska förskoleprogram.

Sulaima och hennes två barn Mira och Jawad sitter i deras hem och genomför en pedagogisk aktivitet.
Sulaima hjälper sina barn Mira och Jawad med en pedagogisk aktivitet i hemmet. Familjen bor numera i Jordanien efter att ha flytt striderna i Syrien. ”Programmet är fullt av aktiviteter som är så roliga och motiverande för både barnen och oss. Mina barn började rita, och att rita blev deras sätt att uttrycka sig själva”, säger Sulaima.
Foto: Ahmad Al-Jarery för RESCUE

Pedagogiska media i klassrummen

I samarbete med Jordaniens utbildningsdepartement så har Ahlan Simsim testat vilken effekt tv-programmet med samma namn har på barn i förskolor (främst från Jordanien i åldrarna 5 och 6). Under den här 12 veckor långa insatsen tittade barnen varje dag på ett 26 minuter långt avsnitt av Ahlan Simsim, utöver den ordinarie läroplanen.

Undersökningen fann att barnens tittande på Ahlan Simsim hade en betydande effekt på barnens grundläggande socioemotionella färdigheter, såsom att kunna identifiera känslor och använda strategier för att hantera dessa.

Saeed står upp och ler på en Ahlan Simsim workshop. Väggarna bakom honom är dekorerade med karaktärer från tv-serien Ahlan Simsim.rom the TV show.
Femårige Saeed* och hans mamma flydde från sitt hem i nordvästra Syrien på grund av flygräder och bombangrepp. Att tvingas lämna hemmet tog extra hårt på Saeed, som har Downs syndrom. Nu bor de i en tryggare stad i Syrien och Saeed hjälps av Ahlan Simsims olika program och känner igen sina favoritfigurer från Ahlan Simsim när han går på utvecklingsprogram som drivs av RESCUE.
Foto: Mohammad Abara för RESCUE

Samtal med vårdnadshavare 

En tredje studie analyserade vilken effekt Ahlan Simsim-programmet vid namn ”Reach Up and Learn” har. Detta är ett program som riktar sig mot personer som tar hand om barn i åldrarna 0 till 3 år. Utbildad hälsopersonal ringer dessa föräldrar och delar med dig av sina vanligaste hälsotips. Dessutom ingår 7-10 minuter av Ahlan Simsims föräldravägledning per vecka.

Trots att forskarna inte såg någon betydande effekt på hur föräldrarna uppfostrade sina barn – vilket tros bero på att programmet var begränsat till ett enda kort ljudsamtal i veckan – så fann de att initiativet ledde till minskade depressionssymtom hos vårdarna.

Kontaktpersonerna i programmet hade utbildats på aktivt lyssnande och icke-dömande relationer och använde dessa kompetenser när de kontaktade vårdarna för att se hur de mådde. Dessa samtal tros ligga bakom vårdarnas förbättrade mentala hälsa och öppnar därför för potentiella nya sätt att främja denna.

Förändrar framtiden

Ahlan Simsim är den största humanitära insatsen någonsin för utvecklingen under tidig barndom och har visat världen hur man kan främja utvecklingen hos barn som bor på platser som drabbats av konflikt och kris.

Den här forskningen visar att kombinationen av RESCUE:s expertis inom krisdrabbade samhällen och Sesames beprövade pedagogiska media har en otrolig effekt. Nu är uppgiften att sprida budskapet och påskynda en bestående förändring för alla krisdrabbade barn världen över.

säger RESCUE:s högsta chef och CEO David Miliband.

På det hela taget visar studierna att distansprogram kan vara effektiva metoder för att förbättra barnens lärande och utveckling. Detta är extra viktigt för de över 175 miljoner barn i världen som inte har tillgång till en vanlig förskola. 

Rapporten från NYU Global TIES for Children bör utgöra en uppmaning till världen att agera. Ahlan Simsim höjer ribban för hur man främjar utveckling under tidig barndom. Då det nu finns över 100 miljoner flyktingar i världen bör Ahlan Simsims program skräddarsys efter lokala förutsättningar och användas i andra regioner där kriser och konflikter hindrar barns utbildning under ett så viktigt stadium av deras barndom.

* Pseudonym har använts för att skydda barnets integritet.