Varje år analyserar RESCUE:s Emergency Watchlist vilka länder som löper störst risk för förvärrade humanitära kriser. I år toppas rapporten av Sudan, till följd av ökade konflikter, massflykt, ekonomisk kris och en nära kollapsad sjukvård.

Maktkampen mellan Sudans militär och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF) bröt i april 2023 ut i en storskalig konflikt. Sedan dess har våldet och behovet av humanitärt bistånd fortsatt att eskalera. Idag är nära hälften av befolkningen, hela 25 miljoner människor, i behov av humanitär hjälp. 

Samtidigt rapporterar människorättsorganisationer om massmord och tvångsförflyttning på etnisk grund. Det humanitära tillträdet är kraftigt begränsat och det är svårt att nå de som drabbas värst. Krisen i Sudan har inget slut i sikte.

Aziza Ibrahim och hennes döttrar bor på en skola som just nu fungerar som ett härbärge för männniskor som har drivits på flykt från Khartoum.
Aziza Ibrahim och hennes döttrar bor på en skola som just nu fungerar som ett härbärge för männniskor som har drivits på flykt från Khartoum.
Foto: UNOCHA/Ala Kheir

Vad händer i Sudan?

Redan innan konflikten bröt ut i april 2023 led Sudan av en humanitär kris. Landet kämpade sedan länge med politisk instabilitet och en dålig ekonomi. Även extremväder och ökade matpriser drev allt fler människor in i fattigdom och hunger.

 Krig i Sudan

Konflikten mellan militären och RSF bröt ut den 15 april 2023. Sedan dess har striderna främst ägt rum i Sudans huvudstad Khartoum, men andra delar av landet har också drabbats. Framför allt i regionen Darfur, där massmord och fördrivning lett till rapporter om etnisk rensning. 

I takt med att konflikten i Sudan sprider sig begränsas det humanitära tillträdet. Detta gör att den humanitära hjälpen inte når fram till områden där behoven är som störst. ACAPS har klassat det begränsande humanitära tillträdet som extremt allvarligt (5 av 5 på skalan). 

Vidare finns det en oro över att konflikten sprider sig till landets jordbruksområden, såsom Gezira. Detta skulle driva på matosäkerheten ännu mer, en situation som redan påverkas allvarligt av plundrade butiker, marknader och lagerlokaler med bistånd. 

Hittills har inga diplomatiska ansträngningar varit nära att lösa konflikten.

Människor på Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan sitter på en bänk.
Politisk osäkerhet har drivit människor på flykt till platser såsom Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Ett sjukvårdssystem på gränsen till kollaps

Konflikten i Sudan har decimerat landets infrastruktur, inklusive sjukvården. Det råder en akut brist på personal, finansiering och utrustning till sjukhusen. Vårdlokaler och sjukhus har även blivit attackerade, plundrade och i vissa fall ockuperade. Idag är över 70 procent av alla vårdcentraler i konfliktdrabbade områden ur funktion.

Vården påfrestas även av det stora antalet flyktingar och bristen på rent vatten, sanitet och hygien. Utbredd undernäring och bristfällig vaccinering leder till sjukdomsutbrott med förödande konsekvenser, i synnerhet för barn. Under året dog över 1000 barn till följd av ett utbrott av mässling och flera delstater i landet har drabbats av utbrott av kolera. 

Den ekonomisk krisen förvärrar redan utbredd fattigdom

Sudans ekonomi har länge präglats av skenande inflation och brister på grundläggande förnödenheter. Den nuvarande ekonomiska krisen förväntaskrympa landets budget med 18,3 procent under 2023. 

Nästan halva Sudans befolkning är arbetslösa och den lokala valutan har förlorat minst halva sitt värde. I Khartoum har fabriker, banker, butiker och marknader förstörts och i vissa fall plundrats, vilket försämrat läget ytterligare. Samtidigt väntas inflationen stiga till över 250 procent och stanna på höga nivåer under 2024. 

Barn är särskilt utsatta i Sudan och minst 10 400 skolor har stängts. Till följd av detta uppskattas att runt 19 miljoner barn inte får utbildning i nuläget, vilket leder till ökade risker för våld och övergrepp.

20,3 miljoner människor lever med matosäkerhet

Sudan står inför extrema nivåer av matosäkerhet, då hela 20,3 miljoner människor inte har tillräckligt med mat för dagen (fas 3 på IPC-skalan). När människor drabbas av hunger på den här nivån tar många till desperata medel för att överleva, som att sälja sina tillgångar eller gifta bort sina barn. Om läget försämras ytterligare finns det även risk för svält. 

Samtidigt har den flyktingkris som konflikten orsakat lett till brist på arbetskraft i landet. Det skapar svåra utmaningar för den redan bräckliga jordbrukssektorn, som påverkas av stigande priser på bränsle. Allt detta riskerar att driva på matpriserna och fördjupa problemen ännu mer. 

Barn leker tillsammans på Tunaydbah flyktingläger i Sudan.
10-åriga Mirkha spelar fotboll med sin bästa vän Hafton och några andra barn i flyktinglägret Tunaydbah i Sudan. Hafton och Mirkha är flyktingar från Tigray. Pojkarna har fått hjälp på RESCUE:s trygga platser för barn, som har finansierats med hjälp av EU.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Antalet internflyktingar ökar i hela Sudan 

Konflikten i Sudan har lett till en enorm flyktingkris. Hela 5,1 miljoner människor har drivits på flykt inom Sudan sedan april 2023. Därmed har antalet internflyktingar stigit till sju miljoner människor - idag är det världens största flyktingkris inom ett land.

Vidare har över 1,3 miljoner människor, varav de flesta är kvinnor och barn, flytt till grannländerna. Sudans grannländer står nu inför en växande flyktingkris och det finns risk för att konflikten sprider sig i hela regionen.

Hur hjälper RESCUE till på plats i Sudan?

RESCUE finns på plats i Sudan och hjälper de som drabbats av konflikter och kriser. Idag utökar vi våra insatser till bland annat staten Red Sea och regionen Darfur för att möta de ökade behoven. Vi fokuserar på akuta insatser för internflyktingar och skapar trygga platser för kvinnor och barn. Vi arbetar också med att dela ut kontantstöd och program inom vatten, sanitet och hygien. Dessutom stödjer vi flickors utbildning.  

Ge en gåva för att stödja RESCUE:s arbete i Sudan och över 50 andra länder världen över.

Personal från RESCUE stödjer flyktingar från Sudan i Chad.
RESCUE i Tchad tillhandahåller vatten och mobila hälsokliniker till flyktingar från Sudan.
Foto: RESCUE

Hur hjälper RESCUE flyktingar från Sudan? 

Över 1,3 miljoner människor har sedan april 2023 sökt trygghet i Sudans grannländer. Över 542 000 personer har flytt till Tchad, som redan före konfliktens utbrott tagit emot ytterligare 400 000 sudanesiska flyktingar. 90 procent av de som flyr från Sudan är kvinnor och barn, och vart femte av dessa barn lider av akut undernäring.

”Det faktum att kvinnor och barn utgör en så stor del av de nyanlända flyktingarna i Tchad är väldigt oroväckande då de oftast är särskilt sårbara vid konflikter”, förklarar Aleksandra Roulet-Cimpric, RESCUE:s landschef i Tchad. ”Kvinnor och barn löper större risk att utsättas för våld, exploatering och övergrepp. "De har det även svårare att få tillgång till grundläggande nödvändigheter som mat, vatten och sjukvård.”

I Tchad finns RESCUE på plats med mobila hälsokliniker och rent dricksvatten. Utöver det akuta stödet arbetar vi även med sanitet och hygien samt skydd av kvinnor och barn.

En mamma sitter vid ett sjukhus och håller i sitt nyfödda barn.
Raouda* håller sitt nyfödda barn, Abdellrahim, på RESCUE:s hälsoklinik i flyktinglägret Gaga i Tchad. Raouda lämnade sitt hem på grund av kriget i Sudan och tvingades fly över gränsen medan hon var gravid i nionde månaden.
Foto: Chloé Leconte för RESCUE

Hur kan jag hjälpa till?

Ge en gåva nu för att stödja RESCUE:s livsviktiga arbete i Sudan och resten av världen. Vi finns vid frontlinjen i världens kriser och ger akut stöd till krisdrabbade människor i över 50 länder. Däribland flera länder i vår rapport Emergency Watchlist 2024.